Ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι κρίσεις στον τομέα των τροφίμων της δεκαετίας του 1990 κατέδειξαν το ρόλο που διαδραματίζουν τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στη διάδοση ορισμένων μεταδοτικών νόσων. Τα υποπροϊόντα αυτά δεν πρέπει πλέον να εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Για το λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θεσπίζει αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των υποπροϊόντων αυτών ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας. Απαγορεύει, ιδίως, τη διατροφή μεταξύ των ζωικών ειδών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Εφαρμόζοντας την προσέγγιση «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, επικαλούμενος τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές απόψεις.

Ως ζωικά υποπροϊόντα ορίζονται ολόκληρα σφάγια (ή μέρη σφαγίων) ζώων ή προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και τα ωάρια, τα έμβρυα και το σπέρμα. Τα προϊόντα αυτά αντιστοιχούν σε πάνω από 15 εκατομμύρια τόνους κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων και λοιπών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της κόπρου. Τα υλικά αυτά στη συνέχεια απορρίπτονται ή, εφόσον μεταποιηθούν, χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και για άλλες τεχνικές εφαρμογές.

Σε συνέχεια των επισιτιστικών κρίσεων της δεκαετίας του 1990, όπως της επιδημίας της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ), η συμβολή αυτών των υποπροϊόντων στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων ζωικής προέλευσης κατέστη εμφανής. Αποτελούμενη από οκτώ επιστημονικούς ανεξάρτητους ειδικούς, η Διευθύνουσα Επιστημονική Επιτροπή (DE) (EN) (FR) απεφάνθη ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο δεν πρέπει να εισέρχονται στη διατροφική αλυσίδα. Επίσης, η πρακτική της διατροφής των ζώων με πρωτεΐνες προερχόμενες από επεξεργασία σφαγίων ζώων του αυτού είδους – ή κανιβαλισμός – ενέχει πρόσθετο κίνδυνο εξάπλωσης των νόσων.

Ο παρών κανονισμός κάνει διάκριση μεταξύ των εφαρμοστέων μέτρων για την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες υγιεινής και υγειονομίας που εφαρμόζονται:

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υλικά της κατηγορίας 1

Τα υλικά της κατηγορίας 1 περιέχουν τα κάτωθι ζωικά υποπροϊόντα:

Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή η αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 1 πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένες μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της ίδιας κατηγορίας. Τα υλικά αυτά, αφού συλλεχθούν, μεταφερθούν και αναγνωριστούν δίχως καθυστέρηση:

Υλικά της κατηγορίας 2

Τα υλικά της κατηγορίας 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά προϊόντα:

Με εξαίρεση την κόπρο, ο ενδιάμεσος χειρισμός ή η αποθήκευση των υλικών της κατηγορίας 2 πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένες προσωρινές εγκαταστάσεις της ίδιας κατηγορίας. Αφού συλλεχθούν, μεταφερθούν και αναγνωριστούν δίχως καθυστέρηση, τα υλικά αυτά:

Υλικά της κατηγορίας 3

Τα υλικά της κατηγορίας 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα:

Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή η αποθήκευση των υλικών της κατηγορίας 3 πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένες μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού της ίδιας κατηγορίας. Εφόσον συλλεχθούν, μεταφερθούν και καταστούν αναγνωρίσιμα δίχως καθυστέρηση, τα υλικά αυτά:

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τα ζωικά προϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα, εξαιρουμένων των υπολειμμάτων τροφίμων της κατηγορίας 3, συλλέγονται, μεταφέρονται και αναγνωρίζονται. Οι κανονιστικές διατάξεις αφορούν την αναγνώριση και την επισήμανση των πρώτων υλών των τριών κατηγοριών, τον εξοπλισμό των οχημάτων και των εμπορευματοκιβωτίων, τα εμπορικά έγγραφα, τα υγειονομικά πιστοποιητικά και τις συνθήκες μεταφοράς. Για κάθε αποστολή, διατηρείται αντίγραφο των σχετικών πιστοποιητικών.

Για την αποστολή ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων, το κράτος μέλος προορισμού πρέπει να έχει εγκρίνει την παραλαβή υλικού των κατηγοριών 1 και 2, καθώς και μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών. Κάθε παρτίδα ζωικών υποπροϊόντων, εφόσον πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, αποστέλλεται απευθείας στο εργοστάσιο προορισμού. Το σύνολο των πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών διαβιβάζονται μέσω του συστήματος TRACES.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού και αποθήκευσης

Οι μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού και αποθήκευσης των κατηγοριών 1, 2 και 3 υπόκεινται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής. Για να εγκριθούν οι μονάδες χειρισμού, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που αποσκοπούν στην πρόληψη του κινδύνου διάδοσης των μεταδοτικών νόσων.

Τα μέτρα υγιεινής αφορούν: τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων, τη φύση των εξοπλισμών, την υγιεινή του προσωπικού, την προστασία κατά των βλαβερών ζώων (εντόμων, τρωκτικών και πτηνών), την απόρριψη των λυμάτων, τη θερμοκρασία στους χώρους αποθήκευσης, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εμπορευματοκιβωτίων και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά εκτός των πλοίων.

Η αρμόδια αρχή ελέγχει τακτικά αυτές τις εγκαταστάσεις, ενώ οι εγκαταστάσεις ενδιάμεσου χειρισμού πρέπει να εφαρμόζουν επιπλέον ειδικές διαδικασίες αυτοελέγχου. Η αρμόδια αρχή αποσύρει άμεσα την έγκρισή της σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησής της.

Μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης

Η οδηγία 2000/76/ΕΚ καθορίζει τους όρους σχετικά με την αποτέφρωση των απορριμμάτων μεταποιημένων προϊόντων. Εφόσον η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα, η τελική τους διάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τις μονάδες μεγάλου και μικρού δυναμικού. Οι μονάδες αποτέφρωσης μικρού δυναμικού, οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο για την τελική διάθεση νεκρών ζώων συντροφιάς, συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών, υλικών των κατηγοριών 2 ή/ και 3, πληρούν τους αυστηρούς όρους σχετικά με τη διαρρύθμιση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, τις συνθήκες λειτουργίας (αναθυμιάσεις αερίων, θερμοκρασία), την απόρριψη υδάτων, τα κατάλοιπα (τέφρα, υπολείμματα καύσης, σκόνες), τη μέτρηση της θερμοκρασίας και τις συνθήκες αποτέφρωσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών.

Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Μονάδες μεταποίησης των κατηγοριών 1 και 2

Οι μονάδες μεταποίησης των κατηγοριών 1 και 2 εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, η οποία επικυρώνει και ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής. Για να εγκριθούν οι μονάδες αυτές, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά: τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων, τη φύση του εξοπλισμού, την υγιεινή του προσωπικού, την προστασία από τα βλαβερά ζώα (έντομα, τρωκτικά και πτηνά), την απόρριψη των λυμάτων, την αποθήκευση, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων και των οχημάτων.

Ανάλογα με την κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν επτά μέθοδοι μεταποίησης. Οι μέθοδοι αυτοί, οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα V, ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων των πρώτων υλών, τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη θερμική επεξεργασία, την πίεση που εφαρμόζεται και τη διάρκεια της διαδικασίας. Μία από αυτές τις μεθόδους αφορά συγκεκριμένα τα ζωικά υποπροϊόντα των ψαριών. Η μέθοδος αριθ.1 εφαρμόζεται:

Οι μέθοδοι 1 έως 5 εφαρμόζονται:

Για εκάστη των μεθόδων μεταποίησης, ο προσδιορισμός κρίσιμων σημείων που καθορίζουν την ένταση της θερμικής κατεργασίας είναι απαραίτητος. Τα κρίσιμα αυτά σημεία περιλαμβάνουν: το μέγεθος των σωματιδίων των πρώτων υλών, τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη θερμική επεξεργασία, την πίεση που εφαρμόζεται και τη διάρκεια της διαδικασίας.

25 Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Μονάδες μεταποίησης της κατηγορίας 3

Οι μονάδες μεταποίησης της κατηγορίας 3 εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Για να εγκριθούν οι μονάδες αυτές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων, τη φύση του εξοπλισμού, τη δυνατότητα παραγωγής θερμού ύδατος, τη θερμική επεξεργασία, την προστασία από τα βλαβερά ζώα, την απόρριψη των λυμάτων, τον καθαρισμό και την απολύμανση του χώρου.

Μόνον οι πρώτες ύλες της κατηγορίας 3 – εκτός από το αίμα και τα δέρματα, τις οπλές, και τα κέρατα, τις τρίχες και τις γούνες ζώων ακατάλληλων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά που δεν έχουν καμία ένδειξη μεταδοτικής νόσου, καθώς και τα υπολείμματα τροφών – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων πρώτων υλών που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων. Πριν από κάθε μεταποίηση, τα ζωικά υποπροϊόντα υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο προκειμένου να ανιχνευθεί η πιθανή ύπαρξη ξένων σωμάτων, όπως υλικών συσκευασίας ή μεταλλικών τεμαχίων.

Για εκάστη των μεθόδων μεταποίησης, ο προσδιορισμός κρίσιμων σημείων που καθορίζουν την ένταση της θερμικής κατεργασίας είναι απαραίτητος. Τα κρίσιμα αυτά σημεία περιλαμβάνουν: το μέγεθος των σωματιδίων των πρώτων υλών, τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη θερμική επεξεργασία, την πίεση που εφαρμόζεται και τη διάρκεια της διαδικασίας. Τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις αναλόγως αν πρόκειται για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (π.χ: μέθοδος αριθ. 1 για τις πρωτεΐνες που προέρχονται από θηλαστικά) προϊόντα αίματος, λίπη που έχουν υποστεί τήξη και ιχθυέλαια, το γάλα (και τα προϊόντα με βάση το γάλα) το πρωτόγαλα, τη ζελατίνη και τις πρωτεΐνες που έχουν υποστεί υδρόλυση, το φωσφορικό ασβέστιο ή το ουδέτερο φωσφορικό ασβέστιο.

Η αρμόδια αρχή επικυρώνει και ελέγχει τις μονάδες μεταποίησης και αναστέλλει άμεσα την έγκριση εάν δεν πληρούνται οι όροι του κανονισμού. Οι μονάδες θεσπίζουν επίσης διαδικασίες αυτοελέγχου.

Μονάδες ελαιοχημικών προϊόντων των κατηγοριών 2 και 3

Οι ελαιοχημικές μονάδες εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Για να εγκριθούν, οι μονάδες ελαιοχημικών προϊόντων των κατηγοριών 2 ή 3, πρέπει να μεταποιούν τετηγμένα λίπη προερχόμενα από υλικά των κατηγοριών 2 ή 3 σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων. Η αρμόδια αρχή ελέγχει τις μονάδες και αναστέλλει την έγκριση εάν παύσουν να τηρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Μονάδες παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης

Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου και οι μονάδες λιπασματοποίησης εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Οι όροι για τη χορήγηση της έγκρισης αφορούν τη φύση και τον εξοπλισμό των μονάδων. Επίσης, οι μονάδες αυτές εφαρμόζουν μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου κρίσιμων σημείων. Η έγκριση αναστέλλεται άμεσα όταν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Μόνο τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα μπορούν να υποστούν μεταποίηση σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης:

Υφίστανται συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και μεταποίησης για τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου και τις μονάδες λιπασματοποίησης.

Μονάδες παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς και μονάδες τεχνικών προϊόντων

Οι μονάδες παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς, τα αντικείμενα για μάσηση και τα τεχνικά προϊόντα ελέγχονται και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

Στον κανονισμό καθορίζονται λεπτομερώς συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής για :

Οι μονάδες θεσπίζουν και εφαρμόζουν μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων σύμφωνες με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Ανάλογα με τα προϊόντα, λαμβάνουν δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση. Η αρμόδια αρχή διενεργεί τους ελέγχους και αναστέλλει την έγκριση εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εγγυώνται ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγά τους δεν προέρχονται από γεωγραφικές ζώνες που υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ζωικά υποπροϊόντα μπορούν να προέρχονται από τέτοιες ζώνες εάν δεν έχουν προσβληθεί ή αν δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από μεταδοτικές νόσους,, αναγνωρίζονται ως κατάλληλα και πληρούν τους υγειονομικούς όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Διάθεση στην αγορά και εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες των ζωοτροφών

Διατίθενται στην αγορά ή εξάγονται μόνον οι ζωικές πρωτεΐνες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο χειρισμού, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι πρωτεΐνες αυτές πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία σε μονάδα μεταποίησης της κατηγορίας 3 και να έχουν παρασκευασθεί αποκλειστικά με υλικά της ίδιας κατηγορίας.

Διάθεση στην αγορά και εξαγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς, αντικειμένων για μάσηση και τεχνικών προϊόντων

Διατίθενται στην αγορά, οι τροφές για ζώα συντροφιάς, τα αντικείμενα για μάσηση και τα τεχνικά προϊόντα μόνον εφόσον πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και προέρχονται από μονάδες εγκεκριμένες και επιτηρούμενες.

Τα παράγωγα λίπους διατίθενται στην αγορά ή εξάγονται μόνον εφόσον παράγονται από τα υλικά των κατηγοριών 2 ή 3, έχουν παρασκευασθεί σε μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της ίδιας κατηγορίας και πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού όσον αφορά την επεξεργασία τους και τον χειρισμό τους.

Μέτρα διασφάλισης

Σε περίπτωση εκδήλωσης επιδημίας που θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία, το κράτος μέλος αποστολής λαμβάνει – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη της νόσου, οριοθετώντας ειδικότερα την πληγείσα ζώνη. Το κράτος μέλος προορισμού λαμβάνει τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στη διακίνηση ζωικών υποπροϊόντων.

Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Παρεκκλίσεις όσον αφορά τα ζωικά υποπροϊόντα

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών, τη χρησιμοποίηση ζωικών υποπροϊόντων για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες ταρίχευσης σε μονάδες τεχνικών προϊόντων που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό.

Τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από υλικά των κατηγοριών 2 και 3 – με εξαίρεση το αίμα, τα δέρματα, τις οπλές, τα φτερά, το μαλλί, τα κέρατα, τις τρίχες και τις γούνες που προέρχονται από ζώα ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει ένδειξη μεταδοτικής νόσου– μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτροφή των ακολούθων ζώων:

Ύστερα από διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση ολοκλήρων σφαγίων ζώων της κατηγορίας 1 που περιέχουν επικίνδυνα υλικά τα οποία προορίζονται για τη διατροφή νεκροφάγων ειδών, που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται (γύπας).

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις παρεκκλίσεις που εφαρμόζονται και τις μεθόδους ελέγχου που θεσπίζονται. Επίσης, καταρτίζει κατάλογο των χρηστών και των κέντρων συλλογής που είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο έδαφός του και τους χορηγεί επίσημο αριθμό.

Παρεκκλίσεις όσον αφορά την εξάλειψη ζωικών προϊόντων

Ο άμεσος ενταφιασμός των νεκρών ζώων συντροφιάς επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.

Ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές είναι δυνατόν να διατεθούν ως απόβλητα με καύση ή ταφή επί τόπου. Πρόκειται για νεκρά ζώα συντροφιάς και νεκρά ζώα της κατηγορίας 1 που περιέχουν συγκεκριμένα επικίνδυνα υλικά, υλικά των κατηγοριών 2 και 3 που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές ή ζωικά υποπροϊόντα των οποίων είναι δυνατή η καύση ή ταφή επί τόπου σε περίπτωση εκδήλωσης ασθένειας κατονομαζόμενης στον κατάλογο A του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΔΓΕ) (ES) (EN) (FR).

Δεν χορηγούνται παρεκκλίσεις προκειμένου για ζώα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αυτοέλεγχοι στις μονάδες και στις εγκαταστάσεις

Οι διαχειριστές και οι κάτοχοι μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού και μεταποίησης εφαρμόζουν μόνιμη διαδικασία σύμφωνη με τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). Ειδικότερα:

Όταν τα αποτελέσματα μιας εξέτασης δειγμάτων δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο διαχειριστής της μονάδας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή, ερευνά τις αιτίες της μη συμμόρφωσης, εξασφαλίζει ότι δεν θα εξαχθούν οι μολυσμένες πρώτες ύλες, αυξάνει τη συχνότητα ελέγχων της παραγωγής και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες απολύμανσης των μονάδων.

Επίσημοι έλεγχοι και κατάλογος των εγκεκριμένων μονάδων και εγκαταστάσεων

Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα ελέγχους στις εγκεκριμένες μονάδες και εγκαταστάσεις. Οι επιθεωρήσεις και η επίβλεψη της παραγωγής αφορά τον έλεγχο:

Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και των δράσεων επίβλεψης εξαρτάται από το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των μονάδων, το είδος των παραγομένων προϊόντων και την εκτίμηση του κινδύνου σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP.

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων στο έδαφός του και αποδίδει σε κάθε μονάδα επίσημο αριθμό αναγνώρισης. Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη ενημερωμένα αντίγραφα του καταλόγου.

Κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη

Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα αποτελέσματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία αυτών των προϊόντων στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε ενημερωμένο κατάλογο ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που αφορούν τη νομοθεσία και τις υγειονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης χώρας. Επίσης, οι εγκαταστάσεις και οι μονάδες οι οποίες παράγουν προϊόντα για εξαγωγή με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας και καταγράφονται σε κοινοτικό κατάλογο. Εν αναμονή της δημιουργίας τέτοιων καταλόγων, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τους ελέγχους που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ

Ένα υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο καταρτίζεται βάσει διαφόρων προτύπων που αναφέρονται στον κανονισμό, καθορίζει το προϊόν και πιστοποιεί την ασφάλειά του.

Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους με στόχο να συντάξουν κατάλογο των τρίτων χωρών και να καθορίσουν τους όρους εισαγωγής και ή/ και διαμετακόμισης. Η Επιτροπή αναλαμβάνει το κόστος που αντιστοιχεί σε αυτούς τους ελέγχους. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση των υγειονομικών κανόνων, η Επιτροπή ζητά αμέσως από την τρίτη χώρα να λάβει τα αναγκαία μέτρα ή να αναστείλει τις αποστολές προϊόντων προς την Ένωση και ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη.

Ανάλογα με το υπό εξέταση προϊόν, οι κατάλογοι των τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τις εισαγωγές ζωικών υποπροϊόντων παρατίθενται στο παράρτημα XI του κανονισμού.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή για κάθε θέμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία, τα παραρτήματα είναι δυνατόν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, καθώς και να θεσπίζονται κατάλληλα μεταβατικά μέτρα με απόφαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για τη διατροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων καθώς και από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές.

Εθνικές διατάξεις

Εντός διαστήματος ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζουν για να συμμορφωθούν με τις νέες κοινοτικές διατάξεις.

Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο αναλυτική έκθεση συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις. Επίσης, συντάσσει έκθεση σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την επεξεργασία, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων.

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους καθώς και διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση παραγώγων λίπους που προέρχονται από τις πρώτες ύλες της κατηγορίας 2.

Κατάργηση

Η οδηγία 90/667/ΕΟΚ, καθώς και οι αποφάσεις 95/348/ΕΚ και 1999/534/ΕΚ καταργούνται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

30.10.2002

-

EE L 273 της 10.10.2002

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2003/324/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L117 της 13.05.2003]. Αυτή η παρέκκλιση χορηγείται στη Φινλανδία και στην Εσθονία αναφορικά με τη διατροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπού και νυκτερευτής) με τη βοήθεια μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από κουφάρια ζώων του ίδιου είδους.

Βλ. ενοποιημένο κείμενο (pdf).

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003

13.5.2003

-

EE L 117 της 13.5.2003

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Αυτό το ενοποιημένο κείμενο (pdf) παρέχεται μόνο για λόγους τεκμηρίωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I – Ειδικοί ορισμοί: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 112 της 19.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 181/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 29 της 2.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 829/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 21.7.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 6.12.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 207 της 5.8.2008].

Παράρτημα II – Υγειονομικές απαιτήσεις για τη συλλογή και τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 93/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 19 της 21.1.2005]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 829/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 21.7.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 6.12.2007].

Παράρτημα III – Απαιτήσεις υγιεινής για τις μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού και αποθήκευσης:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003].

Παράρτημα IV – Απαιτήσεις για τις μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στις οποίες δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2000/76/ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Παράρτημα V – Γενικές υγειονομικές απαιτήσεις για τη μεταποίηση υλικών των κατηγοριών 1, 2 και 3: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 93/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 19 της 21.1.2005]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 207 της 5.8.2008].

Παράρτημα VI – Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταποίηση υλικών των κατηγοριών 1 και 2, για μονάδες παραγωγής βιοαερίου, μονάδες λιπασματοποίησης καθώς και επισήμανσης ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 208/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 36 της 8.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 6.12.2007].

Παράρτημα VII – Ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις για τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων μεταποιημένων προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες ζωοτροφών: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 112 της 19.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 829/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 21.7.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 132 της 22.5.2008]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 207 της 5.8.2008].

Παράρτημα VIII – Απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά τροφών ζώων συντροφιάς, δερμάτινων κοκάλων για σκύλους και τεχνικών προϊόντων: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 112 της 19.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 208/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 36 της 8.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 379 της 28.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 829/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 21.7.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 399/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 118 της 6.5.2008]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 523/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 153 της 12.6.2008].

Παράρτημα IX – Κανόνες που εφαρμόζονται για τη χρήση ορισμένων υλικών κατηγορίας 2 και κατηγορίας 3 για τη διατροφή ορισμένων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003].

Παράρτημα X – Υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων τους: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 112 της 19.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 379 της 28.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 829/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 21.7.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 132 της 22.5.2008]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 523/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 153 της 12.6.2008].

Παράρτημα XI – Κατάλογοι τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 668/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 112 της 19.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 66 της 12.3.2005]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 829/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 21.7.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 132 της 22.5.2008]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 523/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 153 της 12.6.2008].

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2008 που θεσπίζει τους υγειονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα ζωικά υπο-προϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση («κανονισμός σχετικά με τα ζωικά υπο-προϊόντα») [COM(2008) 345 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Σε αυτή την πρόταση, κατά βάση διατηρείται το σημερινό πλαίσιο εγγυήσεων που ισχύει για τα ζωικά υποπροϊόντα. Ωστόσο, θα επιβληθούν πιο σαφείς κανόνες και ένα γενικό πλαίσιο για κανονιστικές ρυθμίσεις περισσότερο αναλογικές των κινδύνων. Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των υγειονομικών κανόνων που αφορούν τα ζωικά υποπροϊόντα και των λοιπών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. Τέλος, αυτή η πρόταση προσδιορίζει τις περιστάσεις και τους όρους που σχετίζονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και διευκολύνει τη χρήση των υλικών ζωικής προέλευσης για τεχνικές εφαρμογές.

Διαδικασία συναπόφασης (COD/2008/0110).

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1192/2006 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τους καταλόγους των συμβεβλημένων ιδρυμάτων στα κράτη μέλη [Επίσημη Εφημερίδα L 215 της 5.8.2006].

Υλικά κατηγορίας 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 92/2005 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2005 που εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους τρόπους τελικής διάθεσης ή χρήσης των ζωικών υποπροϊόντων, με τον οποίο τροποποιείται το παράρτημα VI σχετικά με τη μεταποίηση για την παραγωγή βιοαερίου και τη μεταποίηση τετηγμένων λιπών [Επίσημη Εφημερίδα L 19 της 21.1.2005].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2003 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2003 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους για τα ψάρια, την ταφή και την καύση ζωικών υποπροϊόντων και ορισμένα μεταβατικά μέτρα [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003].

Απόφαση 2003/322/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 13.5.2003] (χρησιμοποίηση των υλικών κατηγορίας 1 για τη διατροφή ορισμένων νεκροφάγων πτηνών)

Βλ. ενοποιημένο κείμενο (pdf).

Υλικό της κατηγορίας 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2006 της Επιτροπής [Επίσημη Εφημερίδα L 379 της 28.12.2006]

(εισαγωγή και διαμετακόμιση ορισμένων ενδιάμεσων προϊόντων που προέρχονται από υλικό της κατηγορίας 3 το οποίο προορίζεται για τεχνική χρήση στις ιατρικές συσκευές, τα προϊόντα διάγνωσης in vitro και τα αντιδραστήρια εργαστηρίου).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 16 της 20.1.2005]

(χρήση γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και παραγώγων του γάλακτος, τα οποία ορίζονται ως υλικά της κατηγορίας 3).

Βλ. ενοποιημένο κείμενο (pdf).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 197/2006 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2006 για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L 32 της 4.2.2006].

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρησιμοποίηση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων ζωικής προέλευσης ή που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα οποία δεν συνιστούν κανένα κίνδυνο για την υγεία ανθρώπων ή ζώων. Αυτό το μεταβατικό μέτρο ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2009.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 878/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 162 της 30.4.2004] (εισαγωγή και κυκλοφορία στην αγορά ορισμένων υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005 στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για να συμμορφωθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο [COM(2005) 521 - Επίσημη Εφημερίδα L 49 της 28.2.2006].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.08.2008