Βιομηχανικές εκπομπές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την αποφυγή ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Άδειες

Ειδικοί κανόνες

Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για συγκεκριμένους τομείς σε ξεχωριστά κεφάλαια. Περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες σε σχέση με τα ακόλουθα:

Κατάργηση

Η οδηγία καταργεί και αντικαθιστά 7 προηγούμενες: την οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (οδηγία 2008/1/ΕΚ), την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (οδηγία 2001/80/ΕΚ), την οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων (οδηγία 2000/76/ΕΚ), την οδηγία για τις εκλύσεις διαλυτών (οδηγία 1999/13/ΕΚ) και 3 οδηγίες για το διοξείδιο του τιτανίου (78/176/ΕΟΚ, 82/883/ΕΟΚ, 92/112/ΕΟΚ).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 6 Ιανουαρίου 2011, και έπρεπε να γίνει νόμος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έως τις 7 Ιανουαρίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ): οι πλέον αποτελεσματικές τεχνικές πρόληψης ή μείωσης εκπομπών οι οποίες είναι τεχνικώς εφικτές και οικονομικώς βιώσιμες για τον τομέα.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2010/75/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17-119)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1-21)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 30.06.2020