Διατήρηση των άγριων πτηνών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Μέτρα για τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αναλαμβάνουν δράση για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών των ειδών πτηνών σε επίπεδο που συνάδει με τις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές ανάγκες.

Μέτρα για όλα τα είδη πτηνών

Πρέπει να θεσπίζονται μέτρα για τη διαφύλαξη, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση επαρκούς ποικιλίας και επιφάνειας οικοτόπων* για όλα τα είδη πτηνών.

Τα εν λόγω μέτρα αφορούν κυρίως τα εξής:

Ειδικά μέτρα

Μέτρα γενικής προστασίας

Θήρα πτηνών

Έρευνα

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προωθούν την έρευνα για σκοπούς διαχείρισης, προστασίας και συνετής εκμετάλλευσης (π.χ. για την κατάρτιση εθνικών καταλόγων των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση) των άγριων πτηνών στην Ευρώπη

Υποβολή εκθέσεων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται από τις 15 Φεβρουαρίου 2010. Η οδηγία 2009/147/ΕΚ κωδικοποίησε και αντικατέστησε την οδηγία 79/409/ΕΟΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οικότοπος: φυσική περιοχή ή είδος περιβάλλοντος όπου ζει ένα συγκεκριμένο είδος ζώου ή φυτού σε κανονικές συνθήκες.
Βιότοπος: περιοχή ομοιόμορφων περιβαλλοντικών συνθηκών που αποτελεί χώρο διαβίωσης για έναν συγκεκριμένο συνδυασμό ζώων και φυτών.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕE) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της νομοθεσίας που αφορά το περιβάλλον, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, καθώς και της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 170 της 25.6.2019, σ. 115-127)

τελευταία ενημέρωση 28.05.2020