Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), προκειμένου να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καταργεί σταδιακά ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Για να το επιτύχει αυτό, απαγόρευσε την παραγωγή και πώληση των πλέον επικίνδυνων ουσιών, όπως των χλωροφθορανθράκων (CFC) και καθιέρωσε διαδικασίες για άλλες ουσίες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει κανόνες για την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, χρήση, ανάκτηση, ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση και καταστροφή ουσιών που προκαλούν ζημίες στη στιβάδα του όζοντος. Καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων καθώς και τα μέτρα για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες. Ο κανονισμός έχει υποστεί μικρές τροποποιήσεις τρεις φορές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρώτη ύλη: κάθε ελεγχόμενη ή νέα ουσία που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως, και της οποίας οι εκπομπές είναι ασήμαντες.

Μέσα επεξεργασίας: ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται για χημική επεξεργασία στις εφαρμογές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

20.11.2009

Δεν προβλέπεται, ο κανονισμός είναι άμεσα εφαρμόσιμος. Οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, είναι υποχρεωμένες να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού (1.1.2010) και να θεσπίσουν κανόνες περί κυρώσεων (30 Ιουνίου 2011).

ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1-30

Πράξη /-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 744/2010 της Επιτροπής

8.9.2010

-

ΕΕ L 218 της 19.8.2010, σ. 2-8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1087/2013 της Επιτροπής

25.11.2013

-

ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 28-28

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1088/2013 της Επιτροπής

25.11.2013

-

ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 29-30

Επακόλουθες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

τελευταία ενημέρωση 02.04.2015