Ανάκτηση ατμών βενζίνης στους σταθμούς ανεφοδιασμού για καθαρότερο αέρα

Οι ατμοί βενζίνης που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων είναι βλαβεροί για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Με μια απόφαση του 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) λαμβάνει μέτρα για την ανάκτηση των εν λόγων ατμών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/126/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

ΣΥΝΟΨΗ

Οι ατμοί βενζίνης που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων είναι βλαβεροί για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Με μια απόφαση του 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) λαμβάνει μέτρα για την ανάκτηση των εν λόγων ατμών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Διασφαλίζει την ανάκτηση βλαβερών ατμών βενζίνης, οι οποίοι στην αντίθετη περίπτωση θα εκπέμπονταν κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων. Πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός ανάκτησης των εν λόγω ατμών στις αντλίες βενζίνης πολλών πρατηρίων καυσίμων στην ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η βενζίνη είναι ένα πολύπλοκο μείγμα πτητικών οργανικών ενώσεων, οι οποίες εξατμίζονται άμεσα στην ατμόσφαιρα, όπου και συμβάλλουν σε διάφορα προβλήματα ρύπανσης. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν τα υπερβολικά επίπεδα τοξικού βενζολίου στον ατμοσφαιρικό αέρα και τον φωτοχημικό σχηματισμό όζοντος, το οποίο αποτελεί ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί αναπνευστικά νοσήματα όπως το άσθμα. Επιπλέον, το όζον είναι αέριο του θερμοκηπίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για την αποθήκευση και τη διάθεση βενζίνης στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2009/126/ΕΚ

31.10.2009

1.1.2012

ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 36-39

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2014/99/ΕΕ

12.11.2014

12.5.2016

ΕΕ L 304 της 23.10.2014, σ. 89-90

τελευταία ενημέρωση 11.08.2015