Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος της ΕΕ - περιβαλλοντική πληροφόρηση και παρακολούθηση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009 - Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός περιγράφει τους σκοπούς και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EΟΠ) και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ). Ο κανονισμός συμβάλλει στην παροχή πληροφοριών, στηρίζοντας τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Ο ΕΟΠ αποτελεί οργανισμό της ΕΕ ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το επιτυγχάνει με την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών έτσι ώστε:

να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος·

να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων·

να εξασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση του κοινού ως προς την κατάσταση του περιβάλλοντος· και

να διαθέτουν οι χώρες της ΕΕ την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

Ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:

τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ούτως ώστε να παρέχονται αντικειμενικές πληροφορίες στην ΕΕ, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη θέσπιση αποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών·

τη συμβολή στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών μέτρων·

την καταγραφή, εκτίμηση και διάδοση δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στην κοινή γνώμη·

την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

την προώθηση της ενσωμάτωσης των δεδομένων της ΕΕ σε διεθνή προγράμματα για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, όπως αυτά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών·

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης μεθόδων για την αποτίμηση του κόστους των ζημιών που προξενούνται στο περιβάλλον και του κόστους των πολιτικών πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης·

την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για την πρόληψη ή τη μείωση των ζημιών που προξενούνται στο περιβάλλον· και

τη δημοσίευση, ανά πενταετία, έκθεσης για την κατάσταση, τις τάσεις και τις προοπτικές στον τομέα του περιβάλλοντος.

Τα δεδομένα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

την κατάσταση του εδάφους και της χλωρίδας και πανίδας·

τη διαχείριση των αποβλήτων·

την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠ περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο από κάθε χώρα μέλος, δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δύο επιστημονικούς εμπειρογνώμονες διορισμένους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση.

Ο ΕΟΠ συνεργάζεται με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, όπως η Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Το ΕΔΠΠΠ , το οποίο συντονίζεται από τον ΕΟΠ, αποτελεί το δίκτυο πληροφοριών της ΕΕ σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα. Εκπροσωπούνται σε αυτό όλες οι χώρες της ΕΕ, καθώς και η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, και η Τουρκία.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 10 Ιουνίου 2009.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009

10.6.2009

-

ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13-22

τελευταία ενημέρωση 22.09.2015