Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης

Η βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ανάπτυξης για την οικονομία της ΕΕ, όπως σκιαγραφήθηκε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει μια νέα προσέγγιση στη βιομηχανική πολιτική που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, θα φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και θα διευκολύνει τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικότητας των πόρων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο [COM (2010) 614 τελικό - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει μια νέα προσέγγιση στη βιομηχανική πολιτική θέτοντας στο επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η θεώρηση της βιομηχανικής πολιτικής υπό την ευρύτερή της έννοια, ώστε να περιλαμβάνονται εκείνες οι πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο κόστος, την τιμή και την καινοτόμο ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των επιμέρους τομέων, εξετάζοντας παράλληλα τις συνέπειες της ανταγωνιστικότητας όλων των άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής που μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στο κόστος, την τιμή και την καινοτόμο ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Δεν εξετάζεται μόνο η πολιτική για την ενιαία αγορά και οι εμπορικές πολιτικές, αλλά και εκείνες που αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον, την κοινωνική προστασία και την προστασία του καταναλωτή.

Η νέα προσέγγιση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συντονιστούν προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες-πλαίσιο για τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Επομένως, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή ανέπτυξε μια θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή μια ειδική θεώρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής. Παράλληλα, προτείνεται η διενέργεια ελέγχων καλής κατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος της υφιστάμενης νομοθεσίας δεν είναι επαχθής για τη βιομηχανία.

Η καινοτομία είναι βασικός κινητήριος μοχλός για την παραγωγικότητα, την αυξημένη ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των υλικών, τις βελτιωμένες αποδόσεις αγαθών και υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων αγορών. Μια νέα πολιτική για τη βιομηχανική καινοτομία πρόκειται να ενθαρρύνει την πολύ ταχύτερη ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση αγαθών και υπηρεσιών και να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες της ΕΕ εισέρχονται πρώτες στην αγορά, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά τους. Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής μπορούν να παράσχουν τη βάση για μια ευρεία ποικιλία νέων διαδικασιών, αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων βιομηχανικών τομέων στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω προώθηση της εφαρμογής και της εμπορευματοποίησης των ανταγωνιστικών βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Ο εκσυγχρονισμός της βάσης δεξιοτήτων θα συμβάλει στην υποστήριξη της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγορών εργασίας της ΕΕ και εξασφαλίζοντας ότι το εργατικό δυναμικό της ΕΕ διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη δικτύωση των σχετικών φορέων με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και θα διατυπώσει αρχές καθοδήγησης σχετικά με τις συνθήκες-πλαίσιο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Με στόχο την κεφαλαιοποίηση της παγκοσμιοποίησης, η Επιτροπή θα αναπτύξει διεθνείς πρωτοβουλίες κανονιστικής συνεργασίας για την ανάπτυξη παγκοσμίως συμβατών κανόνων και προτύπων και θα επιδιώξει τη στενότερη οικονομική ολοκλήρωση των γειτονικών χωρών της ΕΕ επεκτείνοντας τα οφέλη της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς σε επιλεγμένους τομείς μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Η παρούσα ανακοίνωση αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τις επιδιώξεις τους να αποκτήσουν διεθνή εμβέλεια. Στα τέλη του 2011 δρομολογήθηκε μια στρατηγική για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Μία από τις βασικές προτεραιότητές της είναι η παροχή στις ΜΜΕ ορθής πληροφόρησης και συμπληρωματικής στήριξης στις αγορές εκτός της ΕΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη μετάβασή της στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτικότητας πόρων και ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους και του αντικτύπου στο περιβάλλον. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον χάρτη πορείας της σχετικά με μια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους, με τον οποίο δημιουργείται το πλαίσιο για τη φιλόδοξη αποσύνδεση της χρήσης άνθρακα και πόρων από την οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της ΕΕ προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, η Επιτροπή θα καταρτίσει μακροπρόθεσμες τομεακές βιομηχανικές στρατηγικές και πολιτικές που απαιτούνται για τη στήριξη της μετάβασης στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτικότητας πόρων και ενεργειακής απόδοσης.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η απαίτηση για αποτελεσματικότερη διαχείριση της βιομηχανικής πολιτικής με παράλληλη εντατικοποίηση του συντονισμού και της συνεργασίας των χωρών της ΕΕ. Η ανακοίνωση του 2011 με τίτλο Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2011 συνάδει με αυτήν την πτυχή πολιτικής.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική [ COM (2012) 582 final της 10.10.2012 - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να κλιμακωθούν οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη ανταγωνιστικό προβάδισμα στη νέα βιομηχανική επανάσταση. Ορίζει ως στόχο να αντιπροσωπεύει το μερίδιο της μεταποιητικής βιομηχανίας το 20 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το 2020. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή προτείνει την από κοινού εστίαση των επενδύσεων και της καινοτομίας σε 6 άξονες δράσης προτεραιότητας: στις προηγμένες τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής, τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης, τη βιώσιμη βιομηχανική και κατασκευαστική πολιτική και τις πρώτες ύλες, τα καθαρά οχήματα και τα ευφυή δίκτυα. Ομάδες δράσεις θα ορίσουν χάρτες πορείας για κάθε άξονα δράσης.

Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες αγοράς: η βελτιωμένη πρόσβαση τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές θα βοηθήσει την επανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης. Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνεται η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ευρύτερη χρήση της τυποποίησης, η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η βελτίωση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες, η βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κεφάλαια, όπως και μεγαλύτερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση [ COM(2014) 14 final της 22.1.2014 - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα ανακοίνωση επισημαίνει τη σημασία της βιομηχανία για την εξασφάλιση της οικονομικής ανθεκτικότητας. Με δεδομένο ότι η συμβολή της μεταποιητικής βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της ΕΕ μειώθηκε στο 15,1 % το καλοκαίρι του 2013, υπογραμμίζει την ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, στους οποίους περιλαμβάνονται τα εξής:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.06.2014