Δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει κανόνες για την πρόσβαση στα εξής:

Αυτοί οι κανόνες έχουν ως στόχο να υπερκεράσουν τους φραγμούς στον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός ορίζει:

Πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) οφείλουν να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αποφάσεις που σχετίζονται με την πιστοποίηση διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Η Επιτροπή διαθέτει 2 μήνες για να δώσει τη γνώμη της σε μια ΕΡΑ. Τότε, η αρχή λαμβάνει την τελική απόφαση όσον αφορά την πιστοποίηση του ΔΣΜ. Η απόφαση και η γνώμη της Επιτροπής δημοσιεύονται.

Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (EΔΔΣΜ Αερίου)

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου όφειλαν να υποβάλουν στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα σχέδια καταστατικού για το ΕΔΔΣΜ Αερίου, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού έως τις 3 Μαρτίου 2011.

Καθήκοντα του ΕΔΔΣΜ Αερίου όσον αφορά τους κωδικούς δικτύου

Η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και το ΕΔΔΣΜ Αερίου, προκειμένου να καταρτίσει ετήσιο κατάλογο προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη δεσμών κανόνων (γνωστών ως «κωδικών δικτύου»). Οι εν λόγω κώδικες εκπονούνται με τη χρήση μιας μη δεσμευτικής κατευθυντήριας γραμμής που υποβάλλεται στην Επιτροπή από τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Οι κώδικες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

Καθήκοντα του ΕΔΔΣΜ Αερίου

Το ΕΔΔΣΜ Αερίου είναι αρμόδιο να εγκρίνει:

Δαπάνες και τιμολόγια

Οι ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν τιμολόγια ή μεθοδολογίες για τον υπολογισμό τους. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα τιμολόγια, όπως να καθορίζουν ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς.

Υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων μερών

Διαχείριση συμφορήσεων

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 3 Μαρτίου 2011. Καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 από τις 3 Μαρτίου 2011.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μεταφορά: μεταφορά φυσικού αερίου από τις περιοχές παραγωγής στους τελικούς χρήστες, με υπόγειους σωληναγωγούς.
Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ): οργανισμός που μεταφέρει ενέργεια, όπως φυσικό αέριο, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο χρησιμοποιώντας σταθερή υποδομή.
Εξισορρόπηση: πραγματοποίηση λήψεων και παραδόσεων φυσικού αερίου προς ή απολήψεων από μια ισότιμη εταιρεία. Η εξισορρόπηση μπορεί να ολοκληρώνεται σε ημερήσια, μηνιαία ή εποχιακή βάση, με γενικά εκτιμώμενες κυρώσεις για υπερβολική διαταραχή της ισορροπίας.
Διαχείριση συμφορήσεων: συμφόρηση προκύπτει όταν το σύστημα μεταφοράς δεν επαρκεί για τη μεταφορά ενέργειας που επιθυμεί η αγορά. Η διαχείριση συμφορήσεων διασφαλίζει τη χρήση της διαθέσιμης ενέργειας χωρίς να παραβιάζει τους περιορισμούς του συστήματος.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36-54)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 (ΕΕ L 72 της 17.3.2017, σ. 1-28)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου (ΕΕ L 72 της 17.3.2017, σ. 29-56)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/703 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2015, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων (ΕΕ L 113 της 1.5.2015, σ. 13-26)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 15-35)

τελευταία ενημέρωση 05.07.2018