Διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 — όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού και της εναρμόνισης στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενεργείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ)*. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να γνωμοδοτήσει στην εθνική ρυθμιστική αρχή. Στη συνέχεια, η αρχή λαμβάνει την τελική απόφαση όσον αφορά την πιστοποίηση του ΔΣΜ.

Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΔΔΣΜ-ηλ)

Το ΕΔΔΣΜ-ηλ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας και για την παροχή δυνατότητας εμπορίου και προμήθειας ηλεκτρικής ενεργείας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Καθήκοντα του ΕΔΔΣΜ-ηλ

Το ΕΔΔΣΜ-ηλ είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ή/και την εκπόνηση των εξής:

Ο ACER επανεξετάζει όλους τους κώδικες δικτύου που αναπτύσσει το ΕΔΔΣΜ-ηλ. Όταν ο ACER πεισθεί ότι ο κώδικας δικτύου είναι σύμφωνος με τις κατευθυντήριες γραμμές, τον υποβάλλει στην Επιτροπή προτείνοντας την έγκρισή του.

Περιφερειακή συνεργασία διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

Οι ΔΣΜ πρέπει να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο του ΕΔΔΣΜ-ηλ και να δημοσιεύουν ανά διετία περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα, στο οποίο μπορεί να βασίζονται οι επενδύσεις.

Μηχανισμός αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και τέλη πρόσβασης στα δίκτυα

Οι ΔΣΜ εισπράττουν αντιστάθμιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενεργείας μέσω των δικτύων τους. Η αντιστάθμιση καταβάλλεται από τους διαχειριστές των εθνικών συστημάτων μεταφοράς από τα οποία πηγάζουν οι διασυνοριακές ροές. Το κόστος καθορίζεται με βάση το προβλεπόμενο κόστος. Τα τέλη πρόσβασης στα δίκτυα επιβάλλονται επίσης από τους διαχειριστές δικτύου.

Γενικές αρχές διαχείρισης συμφόρησης

Τα προβλήματα συμφόρησης δικτύου* πρέπει να αντιμετωπίζονται με αμερόληπτες λύσεις που βασίζονται σε μηχανισμούς οι οποίοι στέλνουν οικονομικά μηνύματα στους συμμετέχοντες στην αγορά και τους ΔΣΜ. Μετά την κατανομή του δυναμικού, οι ΔΣΜ μπορούν να προβούν σε «περικοπές» μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες λογικές εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Σε περίπτωση περικοπής του επιμερισθέντος δυναμικού, οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να αποζημιώνονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Κανόνες για νέες γραμμές διασύνδεσης

Οι νέες γραμμές διασύνδεσης* μπορούν να ζητήσουν προσωρινή απαλλαγή από τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση των εσόδων συμφόρησης, του διαχωρισμού* των συστημάτων διανομής και της πρόσβασης ΔΣΜ και τρίτων. Μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή με τους ακόλουθους όρους:

Γενικά, το μέγιστο δυνατό δυναμικό των γραμμών διασύνδεσης για τις διασυνοριακές ροές πρέπει να διατίθεται στους συμμετέχοντες στην αγορά που τηρούν τα πρότυπα ασφάλειας ως προς την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή σχέδια αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή μιας νέας γραμμής διασύνδεσης από το σύνολο ή μέρος των παρακάτω κανόνων:

Η Επιτροπή έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να ζητήσει από την εθνική ρυθμιστική αρχή την τροποποίηση ή την ανάκληση της απαλλαγής. Στη συνέχεια, η αρχή εγκρίνει την τελική απόφαση σχετικά με την απαλλαγή.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 3 Μαρτίου 2011. Καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, με ισχύ από τις 2 Μαρτίου 2011.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ): οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας.
Κώδικες δικτύου:
Συμφόρηση: προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν όταν η γραμμή διασύνδεσης που συνδέει εθνικά δίκτυα μεταφοράς δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει όλες τις φυσικές ροές που προκύπτουν από διεθνείς συναλλαγές τις οποίες ζητούν οι συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελλιπές δυναμικό των γραμμών διασύνδεσης ή/και των ενδιαφερόμενων εθνικών συστημάτων μεταφοράς. Χρησιμοποιούνται μηχανισμοί καθορισμού των τιμών για τη μείωση της συμφόρησης.
Γραμμή διασύνδεσης: γραμμή μεταφοράς που γεφυρώνει το σύνορο μεταξύ 2 χωρών της ΕΕ και συνδέει τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς τους.
Διαχωρισμός: διαχωρισμός ιδιοκτησίας των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Ο διαχωρισμός διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15-35)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 838/2010 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2010, περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τον μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για κοινή κανονιστική προσέγγιση σχετικά με την επιβολή των τελών μεταφοράς (ΕΕ L 250 της 24.9.2010, σ. 5-11)

τελευταία ενημέρωση 08.05.2018