Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2009/28/ΕΚ — προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 τροποποιεί τις οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ και τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ. Μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην έναρξη της μετάβασης από τα συμβατικά* (πρώτης γενιάς) βιοκαύσιμα στα προηγμένα* (δεύτερης γενιάς) βιοκαύσιμα που αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ΑΘ. . Θεσπίζει ανώτατο όριο 7 % για τα συμβατικά βιοκαύσιμα προκειμένου να προσμετρηθεί στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών έως το 2020.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 25 Ιουνίου 2009. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: η ενέργεια από μη ορυκτές πηγές, όπως η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική, η υδροηλεκτρική, από βιομάζα και από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (π.χ. μεθάνιο).

Συμβατικά βιοκαύσιμα: παρασκευάζονται από καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων, όπως η ζάχαρη, το άμυλο και τα φυτικά έλαια. Παράγονται από τη γη με τη χρήση πρώτων υλών, που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα και ζωοτροφές.

Προηγμένα βιοκαύσιμα: παρασκευάζονται από πηγές που δεν ανταγωνίζονται άμεσα τις καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών όπως τα απόβλητα και γεωργικά υπολείμματα. .

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16-62)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58-68)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 21.02.2017