Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020: απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών

Η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών θεσπίζει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2013-20. Οι εν λόγω στόχοι αφορούν εκπομπές από τους περισσότερους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), όπως οι τομείς των μεταφορών (εκτός της αεροπορίας και της διεθνούς ναυτιλίας), των κτιρίων, της γεωργίας και των αποβλήτων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

ΣΥΝΟΨΗ

Η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών θεσπίζει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2013-20. Οι εν λόγω στόχοι αφορούν εκπομπές από τους περισσότερους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), όπως οι τομείς των μεταφορών (εκτός της αεροπορίας και της διεθνούς ναυτιλίας), των κτιρίων, της γεωργίας και των αποβλήτων.

Η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών αποτελεί μέρος σειράς πολιτικών και μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, γνωστών ως δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, που θα βοηθήσει την Ευρώπη να μετακινηθεί προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και να αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια της.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών θέτει εθνικούς στόχους εκπομπών για το 2020 που εκφράζονται σε ποσοστιαίες αλλαγές σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 2005. Επίσης, ορίζει πόσους τόνους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μπορεί κάθε χώρα της ΕΕ να εκπέμπει ετησίως από το 2013 έως το 2020 στους τομείς που καλύπτονται από την απόφαση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από το 2013 έως το 2020.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20 % έως το 2020 σε σύγκριση με το 1990. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ έχει εγκρίνει δύο βασικές νομοθετικές πράξεις:

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ

25.6.2009

-

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136-148

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2013/162/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2013, για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 90 της 28.3.2013, σ. 106-110)

Εκτελεστική απόφαση 2013/634/ΕΕ της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 292 της 1.11.2013, σ. 19-22)

τελευταία ενημέρωση 26.03.2015(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.