Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία (2010-20)

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια για άτομα με αναπηρία – COM(2010) 636 τελικό

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ;

Καθορίζει τη στρατηγική που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή σε ισότιμη βάση με άλλους.

Η στρατηγική βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και συμπληρώνει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Συνθήκης της Λισαβόνας.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Υπάρχουν 8 τομείς για κοινή δράση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ που υπογραμμίζονται στην παρούσα στρατηγική:

προσβασιμότητα: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και υποστηρικτικά μέσα·

συμμετοχή: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες·

ισότητα: διασφάλιση ότι εφαρμόζονται πολιτικές (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο) που προωθούν την ισότητα·

απασχόληση: διασφάλιση της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, καθώς και διασφάλιση καλύτερης προσβασιμότητας σε χώρους εργασίας·

εκπαίδευση και κατάρτιση: διασφάλιση ότι οι μαθητές με αναπηρία επωφελούνται από ένα προσβάσιμο σύστημα εκπαίδευσης και προγράμματα διά βίου μάθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκαινιάσει πολλές πρωτοβουλίες σε σχέση με την εκπαίδευση, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών·

κοινωνική προστασία: αντιμετώπιση ευρέως διαδεδομένων κοινωνικών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρίες, όπως η ανισότητα στα εισοδήματα, ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα εθνικά μέτρα των χωρών της ΕΕ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση της εν λόγω κοινωνικής προστασίας·

υγεία: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ισότιμη και προσιτή από οικονομικής απόψεως πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές (ψυχικής) υγείας·

εξωτερική δράση: προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο.

Για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται ώστε:

να ευαισθητοποιήσουν για θέματα που αφορούν την αναπηρία,

να αναπτύξουν δυνατότητες χρηματοδότησης,

να βελτιωθούν τα στατιστικά δεδομένα, και

να εξασφαλίζουν την εκτέλεση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η πρόοδος εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναφέρεται σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής του 2014.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Ογδόντα εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ (το ένα έκτο του πληθυσμού) έχουν αναπηρίες που μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύ σοβαρές. Τα άτομα αυτά, που συχνά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή λόγω της αναπηρίας τους, παρουσιάζουν ποσοστό φτώχειας 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

ΠΡΆΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια (COM(2010) 636 τελικό της 15.11.2010)

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. (SWD(2014) 182 final της 5.6.2014)

τελευταία ενημέρωση 13.10.2015