Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο ΕΕ

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού - COM(2010) 758 τελικό

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ;

Θεσπίζει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία από τις βασικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους διαφορετικές πολιτικές και συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου διάσωσης τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το 2020.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Στόχοι

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει μια σύμπραξη μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων των εθνικών κυβερνήσεων, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και των ατόμων που ζουν οι ίδιοι υπό συνθήκες φτώχειας.

Η σύμπραξή τους έχει ως στόχο την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών προσεγγίσεων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, ιδίως:

την πρόσβαση στην απασχόληση, μέσω της αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών ένταξης και της ευρωπαϊκής στρατηγικής με στόχο την ανάπτυξη θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων των εργαζομένων

την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και την κοινωνική προστασία, ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης του κοινωνικού αποκλεισμού

τον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας, για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των ανισοτήτων στην εκπαίδευση

την οικονομική και κοινωνική ένταξη μεταναστών, μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής

την καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα σε βάρος των μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρία και των αστέγων, αλλά και τη βελτίωση της οικονομικής ανεξαρτησίας και της ισότητας των φύλων.

την πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, στις υπηρεσίες δικτύου, καθώς και στις οικονομικές (βασικές τραπεζικές) και τις ενεργειακές υπηρεσίες (φωτισμός και θέρμανση).

5 τομείς δράσης:

1.

δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλους τους τομείς πολιτικής, αλλά ιδιαίτερα στους τομείς της αγοράς εργασίας, της ελάχιστης στήριξης του εισοδήματος, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της στέγασης,

2.

καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης,

3.

εκτεταμένες δοκιμές και αξιολογήσεις των αποδοτικών και μη αποδοτικών ενεργειών όσον αφορά τις καινοτομίες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής (μέθοδοι και μέσα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων) πριν από την ευρύτερη εφαρμογή τους,

4.

συνεργασία με ΜΚΟ και ομάδες συμφερόντων με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής,

5.

βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ μέσω της χρήσης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη (κοινωνική ΑΜΣ) και ειδικότερα της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.

Βασική δράση

Όλες οι χώρες της ΕΕ θεσπίζουν εθνικούς στόχους και πολιτικές ανάπτυξης με γνώμονα τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις μέσω ενός ετήσιου κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που ονομάζεται Ευρωπαϊκό εξάμηνο. Στη συνέχεια, παρέχει συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η πρόοδος που σημειώνεται στους 5 τομείς δράσης καταγράφεται στους πίνακες επιδόσεων. Από τον Ιούλιο του 2013, ολοκληρώθηκαν 23 από τις 64 πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

σύσταση της Επιτροπής προς τις χώρες της ΕΕ σχετικά με την απλούστευση των τραπεζικών υπηρεσιών και

σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Το τρέχον σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη δρομολόγηση της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση και τη διασφάλιση της τήρησης των στόχων για τη μείωση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2014-20, «Ορίζων 2020».

ΠΛΑΊΣΙΟ

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΠΡΆΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών -– Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή [COM(2010) 758 τελικό της 16.12.2010 ]

τελευταία ενημέρωση 15.10.2015