Προγράμματα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της μικροχρηματοδότησης στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 για τη θέσπιση προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σύμφωνα με την απόφαση, ο μηχανισμός, ο οποίος είχε προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ για διάστημα τεσσάρων ετών (2010-2013), είχε σχεδιαστεί ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

Για το διάστημα 2014-2020, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, η πρωτοβουλία αυτή συμπεριλήφθηκε στο σκέλος που αφορά τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα του προγράμματος EaSI της ΕΕ που έχει διαδεχθεί τον Μηχανισμό Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress. Ο κανονισμός (ΕE, Ευρατόµ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ επικαιροποιεί τα ενδεικτικά ποσοστά που εφαρμόζονται κατά μέσο όρο για ολόκληρη την περίοδο του προγράμματος στους τρεις άξονες*. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον το 18 % του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να διατεθεί για τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα EaSI δεν διευκολύνει μόνο την πρόσβαση των πληθυσμών και των επιχειρήσεων στόχων στη μικροχρηματοδότηση, αλλά αποσκοπεί επίσης στα εξής:

Πρόσβαση στο σκέλος της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορούν να έχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Τουρκία, υπό την προϋπόθεση ότι χορηγούν μικροχρηματόδοτηση σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Η στήριξη της ΕΕ παρέχεται κυρίως με τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ [κανονισμός (EΕ) 2018/1046] ο οποίος, μεταξύ άλλων, τροποποιεί τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1296/2013 και ενημερώνει και απλουστεύει τους κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μικροχρηματοδότηση: δάνεια ύψους μέχρι 25 000 ευρώ που χορηγούνται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικούς επιχειρηματίες.
Κοινωνική επιχείρηση: φορέας στην κοινωνική οικονομία, ο οποίος θέτει ως πρωταρχικό του στόχο την επίτευξη κοινωνικού αντίκτυπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες ή τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών (ποσό εισπραχθέντων σε μια συγκεκριμένη περίοδο) ή ισολογισμό (έκθεση ενεργητικού και παθητικού μιας εταιρείας) κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Άξονες: το πρόγραμμα EaSI περιλαμβάνει τρεις άξονες. Αυτοί υποστηρίζουν:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010 , για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1-5)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238-252)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (EE L 193 της 30.7.2018, σ. 1-222)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 21.02.2020