Στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός 1338/2008 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Θεσπίζει κανόνες για τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει να συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία και να παρουσιάζονται οι στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με στόχο την παροχή συγκρίσιμων στοιχείων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ να καταρτίσει μια αποτελεσματική πολιτική για τη δημόσια υγεία και να υποστηρίξει εθνικές στρατηγικές σε αυτόν τον τομέα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται από τις χώρες της ΕΕ, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία αποστέλλονται στη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

Μετά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 εκδόθηκαν διάφοροι εκτελεστικοί κανονισμοί, οι οποίοι θεσπίζουν πιο λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες σχετικά με άλλες πτυχές της συλλογής στατιστικών δεδομένων στον τομέα της υγείας:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Ιανουαρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Νοσηρότητα: ο επιπολασμός ασθένειας ή μιας συγκεκριμένης νόσου σε μια γεωγραφική περιφέρεια.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70-81)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3-7)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον αφορά τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου (ΕΕ L 90 της 6.4.2011, σ. 22-24)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 349/2011 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον αφορά τις στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα (ΕΕ L 97 της 12.4.2011, σ. 3-8)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 141/2013 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2013, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αναφορικά με τις στατιστικές που βασίζονται στην ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS) (ΕΕ L 47 της 20.2.2013, σ. 20-48)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 62 της 6.3.2015, σ. 6-15)

τελευταία ενημέρωση 29.09.2015