Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2011) 567 τελικό] — ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Θεσπίζει τις βασικές προτεραιότητες όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ. Η ατζέντα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεισφέρουν περισσότερο στους στόχους της στρατηγικής για την ανάπτυξη Ευρώπη 2020.

Μετά από την ανακοίνωση ακολούθησαν 2 εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 και το 2014 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκμάθησης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, και σχετικά με νέες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ανακοίνωση ορίζει 5 βασικούς τομείς δράσης από τις χώρες της ΕΕ και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα μέτρα που θα λάβει η ΕΕ για την υποστήριξη των εν λόγω προσπαθειών.

Μια μελέτη του 2015 κατέγραψε τα ποσοστά ολοκλήρωσης και διακοπής σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Συνεισφορά της ΕΕ

Η ΕΕ σκοπεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εθνικών αρχών και ιδρυμάτων σε αυτούς τους 5 τομείς:

Μεταξύ των δράσεων που θα αναλάβει η Επιτροπή είναι οι εξής:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης — ένα θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης [COM(2011) 567 τελικό της 20.9.2011]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020» [COM(2011) 18 τελικό της 31.1.2011]

Σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1-6)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας (ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 36-40)

τελευταία ενημέρωση 14.06.2016