Θεματολόγιο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για τους νέους

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση (COM(2010) 477 τελικό) — Νεολαία σε κίνηση — Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

Η ανακοίνωση επιδιώκει να παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για την εκπαίδευση και την απασχόληση για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Γνωστή ως πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αύξηση του γενικού ποσοστού απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 σε 75 %, είναι απαραίτητο να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους. Το 2014 υπήρχαν σχεδόν 5 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) που ήταν άνεργοι. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 21,7 %, υψηλότερο από το υπερδιπλάσιο του ποσοστού ανεργίας των ενηλίκων. Επιπλέον, 7,5 % των Ευρωπαίων από 15 έως 24 ετών δεν ήταν ούτε απασχολούμενοι ούτε στην εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Νεολαία σε κίνηση — Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2010) 477 τελικό της 15.9.2010]

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2010, για την πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση — μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι (ΕΕ C 326 της 3.12.2010)

Σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 — Νεολαία σε κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων (ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1-5)

τελευταία ενημέρωση 20.10.2016