Ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Δήλωση των ευρωπαίων υπουργών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής δέσμης κανόνων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (ΕΚ 2020) και θέλει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που αφορούν την εκπαίδευση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής:

Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες οι οποίες καθορίζονται από τη δήλωση της Κοπεγχάγης αποτελούν τη βάση της οικειοθελούς συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ. Με στόχο το έτος 2010, αποσκοπούν στα εξής:

Επιτεύγματα

Μια σειρά ανακοινωθέντων πρόβαλε την επιτυχία της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και τα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ.

Το ανακοινωθέν του Μάαστριχτ του 2004 επιβεβαίωσε την επιτυχία της διαδικασίας της Κοπεγχάγης όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση του προφίλ της ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ανέπτυξε τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν με τη δήλωση της Κοπεγχάγης και προέβλεψε ειδικές προτεραιότητες για το έργο το οποίο επιτελείται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την ΕΕΚ, μεταξύ άλλων:

Το ανακοινωθέν του Ελσίνκι του 2006 αξιολόγησε τη διαδικασία της Κοπεγχάγης και επανεξέτασε τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές της. Σημείωσε αρκετές επιτυχίες, μεταξύ άλλων:

Το ανακοινωθέν του Μπορντό του 2008 επανεξέτασε τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές της διαδικασίας της Κοπεγχάγης βάσει ενός μελλοντικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το 2010. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία είχε αποδειχθεί αποτελεσματική όσον αφορά την προώθηση της εικόνας της ΕΕΚ, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολυμορφία των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ. Παρ' όλα αυτά, απαιτείται νέα ώθηση, ειδικότερα όσον αφορά:

Το ανακοινωθέν της Μπριζ του 2010 καθορίζει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΕΕΚ για την περίοδο 2011-2020, παράλληλα με 22 βραχυπρόθεσμους στόχους για την περίοδο 2011-2014, που συνεπάγονται συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι εν λόγω στόχοι, μολονότι εξακολουθούσαν να βασίζονται στις αρχές της διαδικασίας της Κοπεγχάγης, στηρίχτηκαν σε παλαιότερα επιτεύγματα, αλλά επίσης αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων.

Τα πορίσματά του κατέληξαν ότι η διαδικασία της Κοπεγχάγης μεταξύ άλλων:

Αποφάνθηκε ότι, για να ανταποκριθεί η ΕΕΚ σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει, μεταξύ άλλων:

Τα συμπεράσματα της Ρίγας όρισαν έναν κατάλογο νέων στόχων για την περίοδο 2015-2020 βασισμένων στην επανεξέταση των αποτελεσμάτων των στόχων της περιόδου 2011-2014.

Η επανεξέταση έδειξε ότι οι εν λόγω στόχοι είχαν βοηθήσει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις υποψήφιες χώρες να επικεντρωθούν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Για την περίοδο 2015-2020 ορίστηκαν πέντε τομείς προτεραιότητας:

ΠΛΑΙΣΙΟ

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διά βίου μάθηση: επιτρέπει στους ανθρώπους, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους, να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Δήλωση των ευρωπαίων υπουργών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνήλθαν στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση — «Η δήλωση της Κοπεγχάγης» (Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

τελευταία ενημέρωση 11.10.2016