Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι έξι προτεραιότητες για την περίοδο 2016-2020 είναι:

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Στρατηγικό πλαίσιο — Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΑΞΗ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2-10)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κοινή έκθεση 2012 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) — «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» (ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9-18)

Κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) — Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25-35)

τελευταία ενημέρωση 29.02.2016