Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ) εργάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχοντας ως στόχο την παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες για τη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει την ενθάρρυνση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ), και καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 , με τον οποίο είχε συσταθεί αρχικά. Το ίδρυμα λειτουργεί στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ακόλουθες χώρες εταίρους:

Το ίδρυμα παρέχει βοήθεια στις χώρες αυτές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών τους. Η βοήθεια αυτή συνίσταται σε συμμετοχή στη διαδικασία μεταρρύθμισης για την ανάπτυξη αρχικής και διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτήν. Το ΕΙΕΕ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κινητικότητας, της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, καθώς και των ανταλλαγών εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Για την προώθηση και την ανάπτυξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες εταίρους, τα καθήκοντα του ιδρύματος συνίστανται ειδικότερα σε:

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, προβλέπεται η συνεργασία του ιδρύματος με άλλα αρμόδια όργανα της ΕΕ, ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), καθώς και με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το ΕΙΕΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με νομική προσωπικότητα. Έχει την έδρα του στο Τορίνο της Ιταλίας.

Δομή

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΕΕ αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε χώρας της ΕΕ, 3 αντιπροσώπους της Επιτροπής, 3 εμπειρογνώμονες οι οποίοι διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 3 αντιπροσώπους των χωρών εταίρων, οι οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής, 1 ψήφο για κάθε κράτος μέλος και 1 κοινή ψήφο για τους τελευταίους. Ένας από τους αντιπροσώπους της Επιτροπής προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η διάρκεια της θητείας του συμβουλίου είναι πέντε έτη και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση της ετήσιας εκτίμησης των δαπανών και των εσόδων, καθώς και για την έγκριση του σχεδίου του ετησίου προγράμματος εργασίας, του πίνακα προσωπικού, του οριστικού προϋπολογισμού, της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, του εσωτερικού κανονισμού και των δημοσιονομικών κανόνων. Έχει την εξουσία να διορίζει και να παύει τον διευθυντή, καθώς και να παρατείνει τη θητεία του.

Ο διευθυντής διορίζεται με βάση πίνακα υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για θητεία 5 ετών. Η θητεία μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά το ανώτερο μέχρι 3 έτη. Ο διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για τη διοικητική του διαχείριση. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προετοιμασία και την οργάνωση του έργου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των καθηκόντων του. Επιπλέον, ο διευθυντής εφαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και εκτελεί τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Τα έσοδα του ΕΙΕΕ περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο επιχορήγηση από το γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και πληρωμές που πραγματοποιούνται ως αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες. Οι οριστικοί λογαριασμοί του ιδρύματος, οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και ο εσωτερικός κανονισμός δημοσιοποιούνται.

Πλαίσιο

Μετά την έγκρισή του, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 για τη σύσταση του ΕΙΕΕ τροποποιήθηκε αρκετές φορές. Λόγω των επιπρόσθετων τροποποιήσεων και για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2008

20.1.2009

-

ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 82-93

τελευταία ενημέρωση 10.09.2015