Υιοθέτηση του ευρώ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 — εισαγωγή του ευρώ

Άρθρο 140 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 140 ΤΗΣ ΣΛΕΕ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1999.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 2019 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ευρώ. Την 1η Ιανουαρίου 1999, 11 χώρες της ΕΕ καθόρισαν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τους, υιοθέτησαν μια κοινή νομισματική πολιτική και παρουσίασαν το ευρώ ως νέο κοινό νόμισμα στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Σήμερα, το ευρώ είναι το νόμισμα 19 χωρών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του Ευρώ (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1-5)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης —Μέρος τρίτο — Οι πολιτικές και οι εσωτερικές δράσεις της Ένωσης — Τίτλος VIII — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Κεφάλαιο 5 — Μεταβατικές διατάξεις — Άρθρο 140 (πρώην άρθρα 121 παράγραφος 1, 122 παράγραφος 2, δεύτερη φράση και 123 παράγραφος 5 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 108-110)

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 281-282)

τελευταία ενημέρωση 14.02.2019