Το πρόγραμμα Phare

Το πρόγραμμα κοινοτικής βοήθειας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Phare) αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της προενταξιακής στρατηγικής για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) οι οποίες είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1994, οι στόχοι του προγράμματος Phare έχουν προσαρμοστεί στις προτεραιότητες και τις ανάγκες καθεμιάς από τις ΧΚΑΕ. Το ανανεωμένο πρόγραμμα Phare διαθέτει προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006 (περίπου 1,5 δισ. ευρώ ετησίως) και έχει θέσει κυρίως τις εξής δύο προτεραιότητες: την ενίσχυση των θεσμών και των διοικήσεων· τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Αρχικά, το πρόγραμμα Phare αφορούσε αποκλειστικά τις ΧΚΑΕ, τώρα όμως, επεκτείνεται στις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με την οικονομική βοήθεια υπέρ της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα Phare ως προενταξιακό μέσο αποτελεί το κυριότερο μέσο τεχνικής και προενταξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τις ΧΚΑΕ. Επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Phare είναι δύο προτεραιότητες:

Από το έτος 2000, έχουν τεθεί στη διάθεση του Phare νέες μέθοδοι διαχείρισης, ειδικά σε ό,τι αφορά:

Συστήματα χρηματοδότησης

Η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα Phare βοήθεια χορηγείται, κατά γενικό κανόνα, με μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και λιγότερο με μορφή δανείων. Η Κοινότητα χορηγεί την ενίσχυση είτε μόνη της είτε από κοινού με τα κράτη μέλη, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τρίτες χώρες ή με άλλους οργανισμούς των δικαιούχων χωρών.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Agenda 2000, το Phare έχει μεταμορφωθεί βαθμηδόν σε ταμείο διαρθρωτικού τύπου, στόχος του οποίου είναι η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από τη Διεθνή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Προγραμματισμός

Στην αρχή, ο προγραμματισμός, όσον αφορά το Phare, γινόταν σε ετήσια βάση, ενώ τώρα πλέον γίνεται σε πολυετή βάση.

Στo πλαίσιo της προενταξιακής στρατηγικής, το μέσο στο οποίο βασίζεται ο προγραμματισμός είναι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση που καθορίζεται για κάθε υποψήφια χώρα και περιλαμβάνει τις προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους καθώς και τις αναγκαίες για την επίτευξή τους πιστώσεις. Οι εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση συμπληρώνονται από τα εθνικά προγράμματα για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου (ΕΠΕΚΚ).

Οι εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση αποτελούν τη βάση προγραμματισμού των εθνικών προγραμμάτων Phare και των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα Phare δύναται να συμπεριλάβει και πολυεθνικά προγράμματα, σε περίπτωση που η πολυεθνική προσέγγιση δικαιολογείται από την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας, την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας ή την ανάγκη να εφαρμοσθούν ορισμένοι μηχανισμοί κατανομής σε τομείς όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις.

Διαδικασία

Οι κανόνες υλοποίησης του προγράμματος Phare βασίζονται στις διατάξεις του βασικού κανονισμού και του δημοσιονομικού κανονισμού της Κοινότητας, καθώς επίσης και στις διαδικασίες που έχουν καθορισθεί ειδικά για το πρόγραμμα Phare.

Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή διαχείρισης που απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, με πρόεδρο έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Στις εργασίες της επιτροπής διαχείρισης συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων γίνεται σε αποκεντρωμένη βάση και υπό την ευθύνη των υποψήφιων χωρών, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της Κοινότητας. Η Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο μαζί με τις υποψήφιες χώρες.

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα Phare, το οποίο δημιουργήθηκε το 1989 για να στηρίξει οικονομικά τη διαδικασία μεταρρύθμισης και οικονομικού και πολιτικού μετασχηματισμού στην Πολωνία και την Ουγγαρία, έγινε το χρηματοδοτικό μέσο της προενταξιακής στρατηγικής με στόχο την τελική ένταξη των δέκα συνδεδεμένων χωρών της κεντρικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Essen τον Δεκέμβριο του 1994.

Κατά τα πρώτα στάδια της μεταβατικής περιόδου, η οικονομική ενίσχυση ήταν επικεντρωμένη στην παροχή τεχνογνωσίας ή τεχνικής βοήθειας και, σε περίπτωση ανάγκης, στη χορήγηση ανθρωπιστικής ενίσχυσης. Μετά την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε, η ζήτηση τεχνικής βοήθειας μειώθηκε σχετικά και οι ανάγκες ενίσχυσης για τις επενδύσεις, ιδίως σε τομείς όπως οι υποδομές ή η προστασία του περιβάλλοντος, αυξήθηκαν σημαντικά.

Μετά τη δημοσίευση της Agenda 2000 και την εντατικοποίηση της διαδικασίας διεύρυνσης που ακολούθησε, το πρόγραμμα Phare αναπροσανατολίσθηκε προς την προετοιμασία των υποψήφιων για την ένταξη χωρών και συμπληρώθηκε από δύο άλλα μέσα, το Προενταξιακό Διαρθρωτικό Μέσο (ISPA) και το Προενταξιακό Γεωργικό Μέσο (SAPARD). Τα μέσα αυτά δημιουργήθηκαν για την περίοδο 2000-2006 και αντικαταστάθηκαν από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IAP) για την περίοδο 2007-2013.

Οι υποψήφιες χώρες που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα Phare είναι η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Κροατία. Η Τουρκία επωφελείται μιας ειδικής προενταξιακής ενίσχυσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 που θα αντικατασταθεί επίσης από το IAP.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89

26.12.1989-31.12.2006

-

ΕΕ L 375 της 23.12.1989

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2698/90

24.09.1990

-

ΕΕ L 257 της 21.09.1990

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3800/91

31.12.1991

-

ΕΕ L 357 της 28.12.1991

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2334/92

14.08.1992

-

ΕΕ L 227 της 11.08.1992

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1764/93

03.07.1993

-

ΕΕ L 162 της 03.07.1993

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1366/95

20.06.1995

-

ΕΕ L 133 της 17.06.1995

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 463/96

18.03.1996

-

ΕΕ L 65 της 15.03.1996

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 753/96

29.04.1996

-

ΕΕ L 103 της 26.04.1996

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/1999

29.06.1999

-

ΕΕ L 161 της 26.06.1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000

07.12.2000

-

ΕΕ L 306 της 07.12.2000

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2500/2001

10.09.2002

-

ΕΕ L 342 της 27.12.2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2003

05.06.2003

-

ΕΕ L 122 της 16.05.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 769/2004

30.04.2004

-

ΕΕ L 123 της 27.04.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/2004

02.01.2005

-

ΕΕ L 389 της 30.12.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2007, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα Phare 2005, τα προενταξιακά και τα μεταβατικά μέσα» [COM(2007) 3 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα έκθεση προβαίνει σε απολογισμό της προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας που χορηγήθηκε το 2005, δηλ. των προγραμμάτων PHARE, ISPA και SAPARD και της ειδικής προενταξιακής βοήθειας που χορηγήθηκε στην Τουρκία.

Τα προγράμματα PHARE, ISPA και SAPARD επεκτάθηκαν και στην Κροατία.

Οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις το 2005 κατανέμονται ως εξής:

Ενόψει κάθε προσχώρησης, οι υποψήφιες χώρες προετοιμάζονται σταδιακά για αποκεντρωμένη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων σύμφωνα με το σύστημα της Διευρυμένης Αποκεντρωμένης Υλοποίησης (EDIS). Η αποκέντρωση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της διαχείρισης της προενταξιακής βοήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βουλγαρία και η Ρουμανία επωφελήθηκαν από αυξανόμενη ενίσχυση της Επιτροπής για να ενισχύσουν τη μεταβίβαση στις εθνικές αρχές της αρμοδιότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των προγραμμάτων Phare πριν από την ένταξή τους. Η Κροατία διαχειρίζεται το ταμείο Phare κατά τρόπο εν μέρει αποκεντρωμένο (DIS), όπως και η Τουρκία, η οποία όμως έχει ως στόχο να περάσει στο σύστημα ΕDIS το 2007.

Η έκθεση 2005 πραγματεύεται επίσης τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων με τα διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα (ΙFI), η οποία αφορά κυρίως τα οριζόντια προγράμματα Phare σχετικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των δήμων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνεχίζει την εφαρμογή του μηχανισμού που καθιέρωσε με την Επιτροπή στο επίπεδο των διασυνοριακών περιοχών, για να διευκολύνει την ενσωμάτωση των διασυνοριακών περιοχών των υποψήφιων χωρών.

Έκθεση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα Phare 2004, τα προενταξιακά και τα μεταβατικά μέσα» [COM(2005) 701 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα έκθεση προβαίνει σε απολογισμό της προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας που χορηγήθηκε το 2005, δηλ. των προγραμμάτων PHARE, ISPA και SAPARD, των οποίων μόνοι δικαιούχοι είναι πλέον η Βουλγαρία και η Ρουμανία, και της ειδικής προενταξιακής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στην Τουρκία. Επιπλέον προβαίνει σε αξιολόγηση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στα δέκα νέα κράτη μέλη, τα οποία δεν μπορούν να επωφεληθούν πλέον των προενταξιακών μέσων, δηλαδή της μεταβατικής διευκόλυνσης. Η τελευταία αυτή δημιουργείται βάσει της συνθήκης προσχώρησης του 2003 για την περίοδο 2004-2006. Οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις κατά το 2004 κατανέμονται ως εξής:

Στην έκθεση για το 2004 εξετάζεται επίσης η ενίσχυση που χορηγήθηκε στη Βόρεια Κύπρο και η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και με τα Διεθνή Χρηματοδοτικά Ιδρύματα (ΔΧΙ). Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός του PHARE μετά την εμπειρία της ευθυγράμμισης της διασυνοριακής συνεργασίας της σχετικής με την INTERREG, της ενιαίας προσέγγισης της πυρηνικής ασφάλειας και της μετάβασης στο σύστημα Διευρυμένης Αποκεντρωμένης Υλοποίησης (EDIS) σχετικά με τη διαχείριση των σχεδίων.

Έκθεση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2005, με τίτλο «Έκθεση για το έτος 2003 σχετικά με το πρόγραμμα Phare και τα προενταξιακά μέσα για την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία» [COM(2005) 64 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος Phare στις δέκα χώρες δικαιούχους, αλλά καλύπτει και τα προενταξιακά μέτρα για την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από ένα τεχνικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει κεφάλαια αφιερωμένα στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή του Phare σε καθεμία από τις δεκατρείς δικαιούχους χώρες. Για το έτος 2003, οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις Phare ανήλθαν συνολικά σε 1,699 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή: 1.223 δισ. ευρώ για εθνικά προγράμματα, 161 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή συνεργασία, 187 εκατομ. ευρώ για οριζόντια και περιφερειακά προγράμματα, 128 εκατ. ευρώ για την πυρηνική ασφάλεια.

Έκθεση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003, με τίτλο «Έκθεση του 2002 σχετικά με το πρόγραμμα Phare και τα προενταξιακά μέσα για την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία» [COM(2003) 497 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στη διάρκεια της περιόδου 2000-2002, το πρόγραμμα Phare διέθεσε 5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την ενίσχυση των θεσμών στις δικαιούχους χώρες. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς αυτούς ήταν η αδελφοποίηση (απόσπαση εμπειρογνωμόνων στις υποψήφιες χώρες για να τις βοηθήσουν να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία) και παροχή τεχνικής βοήθειας. Το 2002, οι αναλήψεις υποχρεώσεων του Phare ανήλθαν σε 1.699 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1.168 δισ. ευρώ διατέθηκαν στα εθνικά προγράμματα, 163 εκατ. ευρώ στη διασυνοριακή συνεργασία, 260 εκατ. ευρώ στα περιφερειακά και οριζόντια προγράμματα και 108 εκατ. ευρώ στην πυρηνική ασφάλεια. Το ίδιο έτος, τα προγράμματα προενταξιακής ενίσχυσης της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας ανήλθαν σε 168 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10 εκατ. ευρώ για τη Μάλτα, 12 εκατ. ευρώ για την Κύπρο και 146 εκατ. ευρώ για την Τουρκία.

Η Επιτροπή συνέχισε να μεταβιβάζει στις αρχές των υποψήφιων χωρών τις αρμοδιότητες τις σχετικές με τη διαχείριση και την εφαρμογή του Phare. Το ίδιο ισχύει για την προενταξιακή ενίσχυση για τη Μάλτα και την Κύπρο. Στόχος της μεταβίβασης αυτής ήταν να προετοιμαστούν οι υποψήφιες χώρες μέλη για την αποκεντρωμένη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Ειδική έκθεση αριθ. 5/2003 για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων στις υποψήφιες χώρες από τα προενταξιακά μέσα Phare και ISPA, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής [Επίσημη Εφημερίδα C 167 της 17.07.2003].

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (PHARE, ISPA και SAPARD) το 2005 [COM(2006) 746 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Γενική έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Μαρτίου 2006, για την προενταξιακή βοήθεια (Phare - ISPA - SAPARD) κατά το έτος 2004 [COM(2006) 137 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (PHARE, ISPA και SAPARD) το 2003 [COM(2005) 178 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (Phare - ISPA - SAPARD) το 2002 [COM(2003) 844 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (Phare - ISPA - SAPARD) το 2001 [COM(2003) 329 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής - Γενική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (Phare - ISPA - SAPARD) το 2000 [COM(2002) 781 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση 2001 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2003, σχετικά με το πρόγραμμα Phare [Έκθεση COM(2003) 97 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Για την περίοδο 2000-2006 το πρόγραμμα παρέχει περίπου 11 δισ. ευρώ αφενός για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας μέσω της αδελφοποίησης και της τεχνικής βοήθειας και αφετέρου για την ενίσχυση των επενδύσεων.

Το έτος 2001 οι αναλήψεις υποχρεώσεων Phare ανήλθαν σε 1.641 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1.091 δισ. προορίζονταν για τα εθνικά προγράμματα, 163 εκατ. για τη διασυνοριακή συνεργασία, 219 εκατ. για τα περιφερειακά και οριζόντια προγράμματα και 168 εκατ. για την πυρηνική ασφάλεια. Το πρόγραμμα αύξησε την υποστήριξή του στους θεσμούς των δικαιούχων χωρών που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του κεκτημένου αμέσως μετά την ένταξη στην Ένωση. Το 2001, 111,6 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του Phare για τη συμμετοχή των δέκα ΧΚΑΕ στα κοινοτικά προγράμματα και 2,15 εκατ. για τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος, το 2001 συνεχίστηκε η διαδικασία αποκέντρωσης που έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των ΧΚΑΕ να διαχειρίζονται την κοινοτική βοήθεια.

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 1999, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προγράμματος Phare στις υποψήφιες χώρες κατά το χρονικό διάστημα 2000-2006, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 [SEC(1999) 1596 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η απόφαση αυτή καθορίζει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το Phare για την αναφερόμενη περίοδο. Το πρόγραμμα Phare θα επικεντρώνεται σε δύο κύριες προτεραιότητες:

Προκειμένου να ενισχυθούν οι θεσμικές ικανότητες, η απόφαση της Επιτροπής προβλέπει ως κύριο μέσο την «αδελφοποίηση». Εξάλλου, θα τεθούν σε εφαρμογή ειδικές ενέργειες όσον αφορά, αφενός, τη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στα κοινοτικά προγράμματα και στα όργανα της Κοινότητας και, αφετέρου, τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της δημοκρατικής διαδικασίας. Η σχετική με τις επενδύσεις προτεραιότητα θα επικεντρωθεί σε δύο πτυχές και, συγκεκριμένα, στην ευθυγράμμιση των υποψήφιων χωρών με τους κανόνες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις επενδύσεις στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της αναδιάρθρωσης στους τομείς-κλειδιά της οικονομίας. Τέλος, η απόφαση της Επιτροπής καθορίζει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος Phare, που θα βασίζονται κυρίως στην αποκέντρωση (η οποία θα επεκταθεί) και στον έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής (μέσω των αντιπροσωπειών της).

Οι κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσονται από την απόφαση αυτή θα αναθεωρηθούν πριν από τα τέλη του 2002 και, επομένως, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν για να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες εξελίξεις στη διαδικασία ένταξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.07.2007