Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ)

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων της ΕΕ υπέρ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας – COM(2010) 159 τελικό

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ταχύτερη επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) μέχρι το 2015, υπέβαλε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης 12 σημείων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πραγματοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια

Η Επιτροπή, με στόχο να τηρήσει τη δέσμευση αύξησης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) της ΕΕ στο 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός της (ΑΕΠ) το 2015, πρότεινε τα εξής:

κατάρτιση ετήσιων σχεδίων δράσης για τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης της αναπτυξιακής βοήθειας·

ενίσχυση του μηχανισμού λογοδοσίας της ΕΕ με βάση την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας·

θέσπιση εθνικής νομοθεσίας από χώρες της ΕΕ για τον καθορισμό των στόχων στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας.

Η Επιτροπή κάλεσε, επίσης, τους άλλους διεθνείς χορηγούς να αυξήσουν τη συμβολή τους ώστε να εναρμονιστούν με την ΕΑΒ της ΕΕ.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας

Η Επιτροπή, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, πρότεινε κυρίως τα εξής:

σταδιακή χρήση ενός κοινού πλαισίου και ενός ενιαίου κύκλου προγραμματισμού για την ΕΕ και τις χώρες της μέχρι το 2013·

δημιουργία λειτουργικού πλαισίου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, τον καταμερισμό εργασίας, τη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων, την αμοιβαία λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ και αναπτυσσόμενων χωρών·

ενθάρρυνση των άλλων χορηγών να ακολουθήσουν τις αρχές αποτελεσματικότητας της βοήθειας.

Σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της επίτευξης των ΑΣΧ

Για την επιτάχυνση της επίτευξης των ΑΣΧ, η Επιτροπή πρότεινε τα εξής για την ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ:

την εστίαση κατά προτεραιότητα στις χώρες και του πληθυσμούς που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση

την εστίαση στους ΑΣΧ που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση και τη βελτίωση του αντικτύπου των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών (π.χ. στην υγεία, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και την ισότητα των δύο φύλων)·

την ενθάρρυνση της οικειοποίησης των ΑΣΧ από τις χώρες εταίρους(π.χ. μέσω της ενσωμάτωσης των ΑΣΧ στις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές, καθώς επίσης και μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων)·

την έγκριση προγράμματος εργασίας για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χώρες εταίρους(π.χ. στους βασικούς τομείς του εμπορίου και των οικονομικών, της κλιματικής αλλαγής, της επισιτιστικής ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας)·

την προώθηση της κινητοποίησης των εγχώριων πόρων, ιδιαίτερα μέσω μιας βελτιωμένης εθνικής και διεθνούς φορολογικής διακυβέρνησης καθώς επίσης μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων φορολόγησης των χωρών εταίρων·

την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και του εμπορίου για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

τον εντοπισμό και την προώθηση καινοτόμων πόρων χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω συμπράξεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

τη στήριξη των στρατηγικών προσαρμογής και μετριασμού των κλιματικών αλλαγών στις χώρες εταίρους (π.χ. προάγοντας τη συνεργασία, την έρευνα και την πρόσβαση στις πράσινες τεχνολογίες)·

τη δημιουργία συνθηκών μακροπρόθεσμης ασφαλείας (οι περισσότερες χώρες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην επίτευξη των ΑΣΧ βρίσκονται σε αστάθεια λόγω ένοπλων συρράξεων)·

τη νέα ώθηση της μεταρρύθμισης της αρχιτεκτονικής της διεθνούς διακυβέρνησης (δηλ. τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαδικασίας χάρη στη βελτίωση της συμμετοχής των φτωχότερων χωρών, των οποίων τα συμφέροντα τίθενται συχνά στο περιθώριο).

Επιτεύγματα

Δράσεις από την ΕΕ και τις χώρες της απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματά τους δεν ήταν τα επιθυμητά σε σχέση με τον στόχο.

Ακραία φτώχεια και πείνα

Συνολικά, η ακραία φτώχεια μειώθηκε κατά το ήμισυ μέχρι το 2010, 5 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Συνέχισε να μειώνεται από τότε. Ωστόσο, 836 εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 72 από τις 129 χώρες μείωσαν κατά το ήμισυ τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. 795 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν από πείνα, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι από κακή διατροφή και το ένα τέταρτο των παιδιών από καθυστερημένη ανάπτυξη.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους

Σε σύγκριση με το 2000, ο αριθμός των παιδιών που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο έχει σχεδόν μειωθεί στο ήμισυ. Τα ποσοστά αλφαβητισμού των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών έχουν αυξηθεί από 83% το 1990 σε ποσοστό που προβλέπεται να φθάσει το 91% το 2015. Η στήριξη της ΕΕ έχει συμβάλλει σε αυτό, καθώς και στις βελτιώσεις σε όλες τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ισότητα μεταξύ των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών

Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στην επίτευξη της ισότητας των φύλων καθώς και στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και γυναικών. Ωστόσο, διαπιστώνονται επανειλημμένες, και σε ορισμένες περιπτώσεις, πρωτοφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων της γυναίκας. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι ακόμα μεγαλύτερες όταν η ανισότητα μεταξύ των φύλων συνδυάζεται με άλλες μορφές αποκλεισμού όπως η αναπηρία, η ηλικία, η κάστα, η εθνότητα, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η γεωγραφική απόσταση ή θρησκεία.

Παιδική θνησιμότητα

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των θανάτων εξακολουθεί να ανέρχεται στους 16.000 την ημέρα. Τα ποσοστά θνησιμότητας για παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1990, με τους θανάτους να προβλέπεται να ανέρχονται στους 43 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων το 2015 από τους 90. Οι μεγαλύτερες μειώσεις έχουν επιτευχθεί στα φτωχότερα νοικοκυριά σε σύγκριση με τα πλουσιότερα σε όλες τις περιοχές. Ωστόσο, η πρόοδος δεν ήταν επαρκής για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των θανάτων κατά δύο τρίτα έως το 2015.

Μητρική υγεία

Το 2015, το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται στο ήμισυ του αριθμού του 1990. Ωστόσο, τα επιτεύγματα εξακολουθούν να μην είναι τα επιθυμητά σε σχέση με τον στόχο των ΑΣΧ για μείωση του ποσοστού κατά δύο τρίτα έως το 2015.

Ιός HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση

Ο αριθμός των θανάτων που προκλήθηκαν από τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία μειώθηκε κατά 40% από το 2000.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Οι στόχοι πρόσβασης σε βελτιωμένες παροχές νερού και μείωσης του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε παραπήγματα επιτεύχθηκαν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Ωστόσο, η απώλεια των περιβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας δεν έχει ανακοπεί.

Ανάπτυξη μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη

Η πρόοδος από το 1990 υπήρξε ικανοποιητική. Το 2014, τα επίπεδα αναπτυξιακής βοήθειας είχαν αυξηθεί κατά 66% σε σχέση με το 2000. Την ίδια περίοδο, η πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στις αγορές βελτιώθηκε.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Σχέδιο δράσης δώδεκα σημείων της ΕΕ υπέρ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας [COM(2010) 159 τελικό της 21.4.2010]

τελευταία ενημέρωση 13.01.2016