Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Για την προστασία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αγαθών, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι διενεργούνται ομοιόμορφοι έλεγχοι κατά την εξαγωγή τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με τη βοήθεια των αδειών εξαγωγής.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την προστασία τους. Εξασφαλίζει τη διενέργεια ομοιόμορφων ελέγχων σε αυτές τις εξαγωγές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που καλύπτονται από τον κανονισμό απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άδεια εξαγωγής

Εφαρμογή

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 116/2009 είναι η κωδικοποιημένη έκδοση της αρχικής πράξης (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92), καθώς και των μετέπειτα τροποποιήσεών του. Εφαρμόζεται από τις 2 Μαρτίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 39 της 10.2.2009, σ. 1-7)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατάλογος αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ C 164 της 16.7.2009, σ. 6-20)

Κατάλογος τελωνείων που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ C 134 της 13.6.2009, σ. 9-13)

τελευταία ενημέρωση 20.02.2017