Επισήμανση των ειδών διατροφής

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1169/2011 — παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

ΣΥΝΟΨΗ

Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει σημαντικό όφελος για τη δημόσια υγεία και ευεξία και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ενιαίας αγοράς. Πέρα από την εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, η νομοθεσία της ΕΕ διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές έχουν κατάλληλη πληροφόρηση προκειμένου να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που αγοράζουν και καταναλώνουν.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εγγυάται στους καταναλωτές το δικαίωμά τους σε κατάλληλη πληροφόρηση θεσπίζοντας τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την επισήμανση των τροφίμων που καταναλώνουν. Παρέχει επαρκή ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθεί στις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων. Συγχωνεύει την προηγούμενη νομοθεσία, τις οδηγίες 2000/13/EΚ σχετικά με την επισήμανση των ειδών διατροφής και 90/496/EΟΚ σχετικά με την επισήμανση όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία ισχύει για τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας και για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. Το παραπάνω περιλαμβάνει τα τρόφιμα που διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής εστίασης ή που προορίζονται να παραδοθούν σε αυτές.

Η ευθύνη της παροχής των αναγκαίων πληροφοριών και η διασφάλιση ότι είναι ακριβείς βαραίνει τους κατασκευαστές που διαθέτουν στην αγορά τα τρόφιμα με την επωνυμία τους. Εάν η έδρα τους βρίσκεται εκτός ΕΕ, τότε βαραίνει τον εισαγωγέα.

Κάποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ονομασία του τροφίμου, ο κατάλογος των συστατικών, η καθαρή ποσότητα, η τελική ημερομηνία ανάλωσης, οι οδηγίες χρήσης, εφόσον είναι απαραίτητες, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου καθώς και η διατροφική δήλωση.

Οι υποχρεωτικές πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται, χωρίς επιπλέον χρέωση, στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την πώληση εξ αποστάσεως προκειμένου να αγοράσουν τρόφιμα, προτού προβούν στην αγορά τους.

Ο αποκτηθείς αλκοολικός τίτλος θα πρέπει να αναγράφεται για κάθε ποτό με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον.

Επιπλέον υποχρεωτικές πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται για συγκεκριμένα είδη τροφίμων, όπως αυτά που περιέχουν γλυκαντικά, μετά αμμωνίου άλας ή έχουν υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης.

Η καθαρή ποσότητα τροφίμων και υγρών εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραμμα ή γραμμάρια.

Ορισμένα τρόφιμα εξαιρούνται από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση, όπως τα βότανα και τα μπαχαρικά, αρωματικές ύλες και φυτικά αφεψήματα.

Σε τρόφιμα όπως νωπά φρούτα και λαχανικά, αεριούχα νερά, ξίδια και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέμα γάλακτος δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών.

Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να παραπλανούν το κοινό, υπονοώντας ιδίως ότι κατέχουν ειδικά χαρακτηριστικά ή αποτελέσματα τα οποία δεν διαθέτουν. Θα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον καταναλωτή.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 13 Δεκεμβρίου 2014, με την εξαίρεση της εισαγωγής της διατροφικής δήλωσης (από τις 13 Δεκεμβρίου 2016) και των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν την ένδειξη «κιμάς» οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενημέρωση καταναλωτών για τα τρόφιμα — νομοθεσία στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18-63)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 23.11.2015