Ασφαλέστερα καλλυντικά προϊόντα για τους Ευρωπαίους

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Καθιστά τα καλλυντικά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ ασφαλέστερα προβλέποντας αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας.

Απλοποιεί τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες και οι ρυθμιστικές αρχές σε αυτόν τον τομέα.

Επικαιροποιεί τους κανόνες λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης νανοϋλικών.

Διατηρεί την ισχύουσα απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Επιπλέον απαιτήσεις για τους παρασκευαστές για την κατάρτιση της έκθεσης ασφαλείας που απαιτείται για την τοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά.

Νέα έννοια του «υπεύθυνου προσώπου»για κάθε προϊόν:

Οι παρασκευαστές δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ εάν δεν έχουν ορίσει σαφώς προσδιορισμένο πρόσωπο ή εταιρεία εντός της ΕΕ για αυτόν τον ρόλο.

Αυτό το πρόσωπο ή αυτή η εταιρεία διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Επιπλέον, μειώνεται η γραφειοκρατία για τους παρασκευαστές, καθώς πλέον πρέπει να καταχωρίζουν τα προϊόντα τους μόνο μία φορά στην πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων της ΕΕ.

Θεσπίζεται νέα υποχρέωση γνωστοποίησης των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών:

Τα υπεύθυνα πρόσωπα και οι διανομείς οφείλουν να αναφέρουν τις ενέργειες αυτές στις εθνικές αρχές τους.

Στη συνέχεια, οι εθνικές αρχές οφείλουν να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές -καθώς και οποιεσδήποτε άλλες έχουν λάβει από άλλες πηγές (π.χ. χρήστες, επαγγελματίες της υγείας κ.λπ.)- στους ομολόγους τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά πληροφοριών, όπως το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου, το περιεχόμενο, τις προφυλάξεις κατά τη χρήση και τον κατάλογο των συστατικών.

Νέοι κανόνες για τη χρήση νανοϋλικών.

Κατάλογοι ουσιών που υπόκεινται σε απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης στα καλλυντικά προϊόντα.

Οι διανομείς οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις περί επισήμανσης και αναφοράς ημερομηνίας λήξης, καθώς και με τις γλωσσικές απαιτήσεις.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 11 Ιουλίου 2013.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Καλλυντικά προϊόντα - Κανόνες ασφάλειας της ΕΕ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009

11.7.2013, 1.12.2010 (άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, άρθρα 14, 16, 31 και 32) 11.1.2013 (άρθρο 16 παράγραφος 3, δεύτερο τμήμα)

-

ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59-209

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την απαγόρευση δοκιμασιών σε ζώα και εμπορίας και για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμασιών στον τομέα των καλλυντικών [COM (2013)135 final της 11.3.2013]

τελευταία ενημέρωση 19.06.2015