Διασφάλιση της ασφάλειας των παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θεσπίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα παιχνίδια που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι απαιτήσεις αυτές είναι δομημένες έτσι ώστε να προάγουν το επίπεδο υγείας και ασφάλειας, να προστατεύουν το κοινό και το περιβάλλον και να εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των παιχνιδιών στην ΕΕ.

Αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των διαφόρων φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, από τον κατασκευαστή στον εισαγωγέα/έμπορο λιανικής/διανομέα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Ισχύει από τις 20 Ιουλίου 2009 και έπρεπε να εφαρμοστεί στις χώρες της ΕΕ από τις 20 Ιουλίου 2011 (εκτός από τους κανόνες για τα χημικά, οι οποίοι έπρεπε να εφαρμοστούν από τις 20 Ιουλίου 2013).

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1-37).

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/48/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία (EΕ) 2018/725 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13 του μέρους III του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το χρώμιο VI (ΕΕ L 122 της 17.5.2018, σ. 29-31)

Οδηγία (EΕ) 2017/898, της 24ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία δισφαινόλη Α (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 128-130)

Οδηγία (EΕ) 2017/774 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φαινόλη (ΕΕ L 115 της 4.5.2017, σ. 47-49)

Οδηγία (EΕ) 2017/738 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τον μόλυβδο (ΕΕ L 110 της 27.4.2017, σ. 6-8)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353, 31.12.2008, σ. 1-1355)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1-849). Αναδημοσιευμένο κείμενο σε διορθωτικό (ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3-280)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση

τελευταία ενημέρωση 20.07.2018