Πρότυπα της ΕΕ για τα φυσικά μεταλλικά νερά

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2009/54/ΕΚ — εκμετάλλευση και θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εναρμονίζει τους όρους υπό τους οποίους τα φυσικά μεταλλικά νερά δύνανται να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εξασφαλίζει ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγής».

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα: νερό στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα (CO2) προελεύσεως άλλης από εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα του υπογείου στρώματος από τον οποίο προέρχεται το νερό.

* φυσικό μεταλλικό νερό, φυσικώς αεριούχο: νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε CO2 προερχόμενο από την πηγή, έπειτα από ενδεχόμενο καθαρισμό με καθίζηση και εμφιάλωση, είναι η ίδια με εκείνη που διαπιστούται στην έξοδο. Αυτό λαμβάνει υπόψη, όπου τούτο συμβαίνει, την εκ νέου εισπίεση μιας ποσότητας CO2 προερχομένου από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ή υπόγειο στρώμα, ποσοτικά ισοδύναμης με εκείνη του αερίου που ελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια των προαναφερθεισών διαδικασιών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45-58)

τελευταία ενημέρωση 12.04.2016