Τέταρτο παγκόσμιο συνέδριο του ΟΗΕ για τις γυναίκες

Η ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει μιας νέα σχέση ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες που θα περιλαμβάνει την ίση κατανομή τόσο της μισθωτής όσο και της μη μισθωτής εργασίας καθώς και την ίση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην πολιτειακή, πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1995 στο Συμβούλιο: νέα σχέση ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες· ισότιμη εκπροσώπηση και συμμετοχή· οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το τέταρτο συνέδριο του ΟΗΕ για τις γυναίκες (Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1995).

ΣΥΝΟΨΗ

Η Κοινότητα θεωρεί την ισότητα των γυναικών και των ανδρών ως θεμελιώδη αρχή. Τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών είναι αναφαίρετα και αδιαίρετα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παγκόσμιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι πολιτικές και τα προγράμματα πρέπει να τονίζουν τα μέτρα υπέρ της αναγνώρισης του βασικού ρόλου των γυναικών στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές διαδικασίες, της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων και της απόκτησης οικονομικής ανεξαρτησίας.

Επιπλέον πρέπει να εισαχθούν ειδικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του ζητήματος της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης.

Είναι επείγον να καταργηθούν οι ανισότητες σε τομείς όπως η διατροφή, η στοιχειώδης μόρφωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η απασχόληση, η πρόσβαση στη βασική ιατρική περίθαλψη κλπ.

Η Κοινότητα καθόρισε τους εξής στρατηγικούς στόχους:

Η Κοινότητα πρέπει να μελετήσει την προσέγγισή της στο θέμα των πόρων και της παρακολούθησης σε πολλά επίπεδα: στα κοινοτικά όργανα, σε επίπεδο κρατών μελών, ενεργειών των διεθνών οργανισμών, ενεργειών ενθάρρυνσης και υποστήριξης των κυβερνήσεων εταίρων ή των κυβερνήσεων κρατών σε μεταβατική περίοδο στα πλαίσια της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Ιστορικό

Η διεξαγωγή διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες το 1995 στο Πεκίνο και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συνάντηση αυτή αποτελούν συνέχεια των προσπαθειών που έχει ήδη καταβάλει η διεθνής κοινότητα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στην πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες το 1975 στο Μεξικό ορίστηκαν οι τρεις στόχοι προτεραιότητας: ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών η διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 1980 απομόνωσε τρεις τομείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή : ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Στη διάσκεψη του Ναϊρόμπι το 1985 δηλώθηκε για πρώτη φορά ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αφορούν και τις γυναίκες. Επομένως, οι γυναίκες έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση όλων των ανθρωπιστικών υποθέσεων.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, Πεκίνο 1995

Η δήλωση και το πρόγραμμα δράσης, που εγκρίθηκαν στη λήξη της διάσκεψης, διατυπώνουν τους στρατηγικούς στόχους και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην προώθηση των γυναικών.

Προσδιορίστηκαν δώδεκα τομείς που αποτελούν εμπόδιο στην προώθηση των γυναικών και απαιτούν συνεπώς ειδική δράση: γυναίκες και φτώχεια, εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών, γυναίκες και υγεία, βία κατά των γυναικών, γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις, γυναίκες και οικονομία, γυναίκες, εξουσία και διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι θεσμικοί μηχανισμοί για την προώθηση των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, οι γυναίκες και τα μέσα ενημέρωσης, γυναίκες και περιβάλλον, και τα κορίτσια.

Η διάσκεψη του Πεκίνου τόνισε επίσης την έννοια του φύλου και την ανάγκη να ενσωματωθεί η ισότητα των φύλων σε όλα τα όργανα, τις πολιτικές και τις δράσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

Μια ειδική σύνοδος του ΟΗΕ το 2000 με θέμα «Γυναίκες 2000: ισότητα των φύλων, ανάπτυξη και ειρήνη στον 21ο αιώνα» (Πεκίνο + 5), εξασφάλισε τη συνέχεια της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη .

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2001, στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο « Πρόγραμμα δράσης (es de en fr) για την ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη » [COM(2001) 295 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996: «Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» [COM(96) 67 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τα δελτία SCADPlus σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της βίας, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εμπορία γυναικών, καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας των Ηνωμένων Εθνών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.08.2004