Παραγωγή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανονιστικές ρυθμίσεις για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προβλέπει κυρίως διατάξεις για την αναγραφή προειδοποιήσεων στα πακέτα, την απαγόρευση χαρακτηρισμών όπως mild ή light, τη μέγιστη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, σε νικοτίνη και σε μονοξείδιο του άνθρακα και την απαγόρευση καπνού που λαμβάνεται από το στόμα.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, περί της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία έχει στόχο να προσεγγίσει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με:

Τσιγάρα: μέγιστα όρια περιεκτικότητας

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει μέγιστα όρια περιεκτικότητας σε πίσσα και σε μονοξείδιο του άνθρακα για τα τσιγάρα που εγκρίνονται για ελεύθερη κυκλοφορία, διατίθενται στο εμπόριο ή κατασκευάζονται στα κράτη μέλη. Τα μέγιστα όρια περιεκτικότητας είναι κατώτερα από εκείνα που επιβάλλει η οδηγία 90/239/ΕΟΚ σχετικά με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε πίσσα και επεκτείνονται σε δύο επιπλέον ουσίες (στη νικοτίνη και στο μονοξείδιο του άνθρακα).

Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα μέγιστα όρια περιεκτικότητας για τα τσιγάρα που εγκρίνονται για ελεύθερη κυκλοφορία, διατίθενται στο εμπόριο ή κατασκευάζονται στα κράτη μέλη είναι τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους μέτρησης, οι δοκιμές πραγματοποιούνται βάσει προδιαγραφών που ορίζονται από διαπιστευμένα εργαστήρια που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται ετησίως στις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, οι οποίες τις μεταφέρουν ακολούθως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαδίδουν τις πληροφορίες αυτές στους καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που αποτελούν εμπορικό απόρρητο.

Επισήμανση

Όσον αφορά την επισήμανση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις ακόλουθες διατάξεις:

Κατάλογος συστατικών

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς υποχρεούνται να προσκομίζουν στα κράτη μέλη σε ετήσια βάση κατάλογο όλων των συστατικών καθώς και των ποσοτήτων στις οποίες χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των προϊόντων καπνού καθώς και τα τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν κυρίως την επίδραση στην υγεία και την επίδραση όσον αφορά την εξάρτηση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση όπου εκτίθενται οι λόγοι της συμπερίληψής τους. Πρέπει επίσης να δημοσιοποιείται και να ανακοινώνεται σε ετήσια βάση στην Επιτροπή.

Περιγραφή των προϊόντων

Από την 30ή Σεπτεμβρίου 2003, απαγορεύεται η περιγραφή ενός προϊόντος ως λιγότερο επιβλαβούς σε σχέση με ένα άλλο (χρησιμοποιώντας ονόματα, απεικονίσεις κ.λπ.).

Καπνός που λαμβάνεται από το στόμα

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά καπνού που λαμβάνεται από το στόμα με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 151 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, που προβλέπει ότι μπορεί να συνεχιστεί η διάθεση αυτού του είδους καπνού στην αγορά της Σουηδίας.

Επιπτώσεις για το εμπόριο

Καθώς η εναρμόνιση και η προσέγγιση κανόνων που αφορούν την εσωτερική αγορά επιφέρει τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια για τους επιχειρηματίες της εν λόγω αγοράς, τα γενικά οικονομικά αποτελέσματα κρίνονται ως θετικά.

Εφαρμογή

Η οδηγία προβλέπει μεταβατικές περιόδους για την εφαρμογή αυτών των ειδικών διατάξεων (των σχετικών με τις ανώτατες περιεκτικότητες κ.λπ.). Η οδηγία προβλέπει επίσης μια δεύτερη μεταβατική περίοδο σχετικά με την προβολή και την πώληση των προϊόντων. Πράγματι, τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας μπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται έως και ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή στα κράτη μέλη. Για προϊόντα άλλα εκτός των τσιγάρων η μεταβατική περίοδος φτάνει στα δύο έτη.

Οι προσαρμογές τις οδηγίας στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο συνεκτιμώνται από την Επιτροπή με την επικουρία επιτροπής. Η Επιτροπή επικουρείται επίσης από ομάδα ειδικών για τον έλεγχο του καπνού, η οποία έχει δημιουργηθεί εντός της συμβουλευτικής επιτροπής για την πρόληψη του καρκίνου, κυρίως όσον αφορά την προετοιμασία έκθεσης προσαρμογής της οδηγίας.

Αξιολόγηση

Σε διετή βάση έπειτα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2001/37/ΕΚ

18.07.2001

30.09.2002

EE L 194, 18.07.2001

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188, 18.7.2009

Οδηγία 2012/9/ΕΕ

28.3.2012

28.03.2014

ΕΕ L 69, 8.3.2012

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2001/37/ΕΚ ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2003/641/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού [Επίσημη Εφημερίδα L 226 της 10.09.2003].

Στόχος της απόφασης αυτής είναι να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων στις συσκευασίες προϊόντων καπνού που παριστάνουν τις συνέπειες του καπνίσματος για την υγεία. Αποτελεί συνέχεια της οδηγίας 2001/37/ΕΚ για τα προϊόντα καπνού, που επιβάλλει ήδη τη μεγέθυνση των προειδοποιήσεων σχετικά με την υγεία στις συσκευασίες. Ωστόσο, η χρήση συνταρακτικών εικόνων, σε συνδυασμό με μηνύματα προειδοποίησης, δεν είναι δεσμευτική.

Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού [Επίσημη Εφημερίδα L 152 της 20.06.2003].

Στόχος της οδηγίας αυτής είναι να απαγορεύσει, σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαφήμιση υπέρ των προϊόντων καπνού στα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις ραδιοφωνικές εκπομπές και μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Η οδηγία απαγορεύει επίσης τη χορηγία εκδηλώσεων που έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο και αποβλέπουν στην προώθηση των προϊόντων καπνού.

Σύσταση 2003/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του [Επίσημη Εφημερίδα L 22 της 25.01.2003].

Η σύσταση αυτή αποβλέπει στον έλεγχο της πώλησης προϊόντων καπνού στα παιδιά και στους εφήβους. Αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα, ώστε να αποθαρρύνει την κατανάλωση προϊόντων καπνού.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.01.2014