Ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με αναπηρία 2003

Πρωταρχικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η προώθηση του πολιτικού προγράμματος για την πλήρη και απόλυτη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία όπως καθορίστηκαν το 2001 στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για μία Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες».

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2001/903/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες 2003

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχοι και προβλεπόμενα μέτρα

Στόχοι αυτού του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με αναπηρία είναι οι εξής:

Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων αυτών αφορούν κυρίως τα εξής:

Τα διάφορα μέτρα περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα της πρότασης.

Χρηματοδότηση, προϋπολογισμός και οργάνωση

Για το ευρωπαϊκό έτος των ατόμων με αναπηρία διατέθηκε προϋπολογισμός της τάξης των 12 εκατ. ευρώ για το 2002 (προπαρασκευαστικές ενέργειες) και το 2003.

Όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα της πρότασης, οι ενέργειες ευρωπαϊκής εμβέλειας χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 80% χάρη στον προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί για την εκδήλωση, ενώ οι ενέργειες εθνικής εμβέλειας χρηματοδοτούνται κατά 50%. Η Επιτροπή χορηγεί τις συνολικές επιδοτήσεις σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο τις διανέμει στους εθνικούς συντονιστικούς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των διαφόρων ενεργειών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικές διατάξεις προβλέπονται για την υποβολή αιτήσεων επιλογής και τη συγχρηματοδότησή τους.

Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους με τη βοήθεια συμβουλευτικής επιτροπής αποτελούμενης από αντιπροσώπους των κρατών μελών. Επιπλέον, διοργανώνει ανταλλαγές απόψεων με την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία και τις ΜΚΟ που τους εκπροσωπούν σχετικά με την υλοποίηση των διαφόρων εκδηλώσεων.

Έχει προβλεφθεί η Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2004, έκθεση αξιολόγησης για τον καθορισμό του πραγματικού αντίκτυπου του ευρωπαϊκού έτους και των διδαγμάτων που μπορούν να αντληθούν για το μέλλον.

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2001/903/ΕΚ

19.12.2001

-

Επίσημη Εφημερίδα L 335, 19.02.01

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού έτους των ατόμων με αναπηρίες 2003 [COM(2005) 486 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Κύριες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Κύριες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο

Κυριότερα αποτελέσματα της εκστρατείας ΕΕΑΑ

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδομή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρία [Επίσημη Εφημερίδα C 134, 07.06.2003]. Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναλογούν να λάβουν νέα συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις πολιτιστικές δομές, στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2003, για την παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές και σπουδαστές με αναπηρία, όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση [Επίσημη Εφημερίδα C 134, 07.06.2003]. Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναλογούν να λάβουν νέα συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί στα άτομα με αναπηρία καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, όσον αφορά τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 για την «ηλεκτρονική προσβασιμότητα» - βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία των γνώσεων [Επίσημη Εφημερίδα C 39, 18.02.2003]. Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και, ειδικότερα, να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των τεχνικών, νομικών και λοιπών εμποδίων στα οποία προσκρούει η αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία των γνώσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.01.2006