Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013)

Στόχος του προγράμματος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση, κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – PROGRESS [Επίσημη Εφημερίδα L315 της 15.11.2006] [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Έως σήμερα οι κοινοτικές δραστηριότητες στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής προστασίας, της προώθησης της ισότητας των φύλων και της αρχής της μη διάκρισης υποστηρίζονταν από διαφορετικά προγράμματα δράσης.

Για την επίτευξη συνοχής και αποτελεσματικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συγκεντρωθούν τα εν λόγω προγράμματα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με την ονομασία PROGRESS.

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι έξι:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα διαιρείται στους ακόλουθους πέντε τομείς:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων:

Για καθέναν από τους διαφόρους τομείς, το πρόγραμμα παρουσιάζει μια σειρά λειτουργικών στόχων.

Απασχόληση

Στόχος του τομέα αυτού είναι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση

Ο τομέας αυτός έχει ως στόχο την εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης με τους ακόλουθους τρόπους:

Όροι εργασίας

Ο τομέας αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και των όρων εργασίας συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, με τους ακόλουθους τρόπους:

Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία

Ο τομέας αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης και την προώθηση της ενσωμάτωσής της στις πολιτικές της ΕΕ, με τους ακόλουθους τρόπους:

Ισότητα των φύλων

Ο τομέας αυτός έχει ως στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων και προωθεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, συντελεστές και οργανισμοί, ιδίως οι ακόλουθοι:

Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοιχτό στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις υποψήφιες συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ καθώς και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι ενέργειες μπορούν να χρηματοδοτούνται ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 683 250 000 ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η κατανομή των πόρων στους διάφορους τομείς του προγράμματος τηρεί τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

Το υπόλοιπο 2 % διατίθεται για τις διαχειριστικές δαπάνες του προγράμματος.

Ένας προϋπολογισμός 60 εκατ. ευρώ χορηγείται σε ένα μηχανισμό μικρο-χρηματοδότησης Progress υπέρ της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης για την περίοδο 2007-2013.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

Η προτεινόμενη προσέγγιση θα συμβάλει στον κύριο στόχο της απλούστευσης των μέσων τόσο όσον αφορά τη νομοθεσία και τη διαχείριση όσο και τον εξορθολογισμό της διάρθρωσης του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή θα επικουρείται στην εφαρμογή του προγράμματος από μία μόνο επιτροπή προγράμματος, αντί για τις τέσσερις προϋπάρχουσες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και τη διαβιβάζει στην επιτροπή προγράμματος. Το πρόγραμμα υπόκειται επίσης σε ενδιάμεση αξιολόγηση. Ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η Επιτροπή διεξάγει, με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση που καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα ώστε να μετρηθεί ο αντίκτυπος των στόχων του προγράμματος και η προστιθέμενη αξία του σε επίπεδο ΕΕ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην ανακοίνωσή της του 2004 για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 η Επιτροπή χαρακτηρίζει την εφαρμογή της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής ως σημαντικό εργαλείο για τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ανταγωνιστικότητας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση.

Για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής βασίζεται σε ένα συνδυασμό μέσων, κυρίως τη νομοθεσία, την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ορισμένα άλλα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή.

Το πρόγραμμα PROGRESS ανταποκρίνεται στην επιθυμία της Επιτροπής για απλούστευση και εξορθολογισμό των χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 1672/2006/ΕΚ

1.1.2007 – 31.12.2013

-

ΕΕ L315 της 15.11.2006

Πράξη τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 284/2010/ΕΕ

8.4.2010

-

ΕΕ L 87 της 7.4.2010

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη [Επίσημη εφημερίδα L 87 της 7.4.2010]. Ένας νέος μηχανισμός μικροχρηματοδότησης Progress οφείλει να χρηματοδοτεί:

Ο μηχανισμός αυτός προορίζεται για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες ή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 3ης Ιουνίου 2009 με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την απασχόληση» [COM(2009) 257 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.04.2010