Προστασία των νέων κατά την εργασία

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 94/33/ΕΚ – για την προστασία των νέων κατά την εργασία

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ

Θεσπίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των νέων εργαζομένων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 9 Σεπτεμβρίου 1994. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 22 Ιουνίου 1996.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12-20)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 94/33/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία [COM(2004) 105 τελικό της 16.2.2004]

Έκθεση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της μεταβατικής περιόδου που χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία των νέων κατά την εργασία [COM(2000)457 τελικό της 20.7.2000]

τελευταία ενημέρωση 05.12.2016