Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: έκθεση στον θόρυβο

 

ΣΎΝΟΨΗ

Η οδηγία εφαρμόζεται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων εργαζόμενοι εκτίθενται σε κινδύνους λόγω θορύβου ως αποτέλεσμα της εργασίας τους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια λόγω έκθεσης σε θόρυβο, και ιδίως από τους κινδύνους για την ακοή.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Στον χώρο εργασίας οι οριακές τιμές έκθεσης στον θόρυβο, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνονται, αφορούν κυρίως επίπεδο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας έκθεσης 87 ντεσιμπέλ (dB), λαμβανομένης υπόψη τυχόν μείωσης λόγω μέσων προστασίας της ακοής.

Οι τιμές για ανάληψη δράσης, τα επίπεδα ντεσιμπέλ στα οποία ένας εργαζόμενος πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα, ορίζονται σε ημερήσια ή εβδομαδιαία έκθεση 80 dB (κατώτερη τιμή) και 85 dB (ανώτερη τιμή).

Ο εργοδότης φέρει την ευθύνη να εκτιμά και, εάν είναι απαραίτητο, να μετρά τα επίπεδα του θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

στο επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου παλμικού χαρακτήρα*,

στις οριακές τιμές έκθεσης και στις τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης,

σε επιπτώσεις για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ιδιαίτερες ομάδες κινδύνου,

σε επιπτώσεις από τις αλληλεπιδράσεις θορύβου και σχετικών με την εργασία ωτοτοξικών ουσιών και κραδασμών ή σημάτων ή άλλων ήχων οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια,

στις πληροφορίες των κατασκευαστών για τον εκπεμπόμενο θόρυβο,

στους εναλλακτικούς εξοπλισμούς που μπορούν να μειώνουν τον θόρυβο,

στον θόρυβο και πέραν του ωραρίου εργασίας,

σε πληροφορίες από την παρακολούθηση της υγείας και

στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού προστασίας της ακοής.

Στον βαθμό του δυνατού οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσης ή να περιορίζονται στο ελάχιστο, χωρίς να παραγνωρίζονται τα ακόλουθα:

άλλες μέθοδοι εργασίας με μικρότερη έκθεση,

επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού,

σχεδιασμός του χώρου εργασίας,

κατάρτιση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων,

χρήση θωρακίσεων, περιβλημάτων, καλύψεων με ηχοαπορροφητικό υλικό, απόσβεση ή μόνωση,

συντήρηση του χώρου εργασίας και του εξοπλισμού και

οργάνωση της εργασίας, προγράμματα εργασίας και περίοδοι ανάπαυσης.

Ουδέποτε η έκθεση του εργαζομένου μπορεί να υπερβαίνει τις οριακές τιμές έκθεσης.

Οι χώροι εργασίας που υπερβαίνουν τις τιμές για ανάληψη δράσης θα πρέπει να επισημαίνονται καταλλήλως και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται. Ο εργοδότης θέτει στη διάθεση των εργαζομένων ατομικά μέσα προστασίας της ακοής. Η χρήση μέσων προστασίας της ακοής είναι υποχρεωτική όταν το επίπεδο θορύβου υπερβαίνει την ανώτερη τιμή ανάληψης δράσης.

Όταν τα επίπεδα θορύβου εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων. Όσοι έχουν εκτεθεί σε θόρυβο που υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης έχουν δικαίωμα να ελεγχθεί η ακουστική τους λειτουργία, ενώ όσοι έχουν εκτεθεί σε θόρυβο που υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές ανάληψης δράσης έχουν δικαίωμα σε προληπτική δοκιμή μέτρησης της ακοής.

Όταν υπάρχει διάγνωση για ακουστική βλάβη, ο ιατρός εκτιμά κατά πόσον η βλάβη είναι πιθανώς αποτέλεσμα της έκθεσης σε θόρυβο κατά την εργασία. Στην περίπτωση αυτήν:

ο εργαζόμενος ενημερώνεται,

ο εργοδότης πρέπει να επανεξετάσει την εκτίμηση των κινδύνων και τα μέτρα μείωσης των κινδύνων,

ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη ιατρού, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης μετακίνησης του εργαζομένου σε άλλη θέση εργασίας και

ο εργοδότης πρέπει να συνεχίσει την παρακολούθηση και να επανεξετάσει την κατάσταση της υγείας οποιουδήποτε εργαζομένου έχει υποστεί παρόμοια έκθεση.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2003.

ΒΑΣΙΚΌΣ ΌΡΟΣ

* Θόρυβος παλμικού χαρακτήρα: θόρυβος υψηλής έντασης σύντομης διάρκειας, όπως το χτύπημα σφυριού.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2003/10/ΕΚ

15.2.2003

14.2.2006 Για τον τομέα της μουσικής και της ψυχαγωγίας: 15.2.2008. Για το προσωπικό των ποντοπόρων πλοίων: 15.2.2011

ΕΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 38-44

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2007/30/ΕΚ

28.6.2007

31.12.2012

ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 21-24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

ΕΕ L 311 της 21.11.2008, σ. 1-54

Διαδοχικές τροποποιήσεις και αλλαγές της οδηγίας 2003/10/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

τελευταία ενημέρωση 02.10.2015