Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ACSH)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση (2003/C 218/01) για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Θεσπίζει τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας, έναν τριμερή συμβουλευτικό φορέα του οποίου η αποστολή είναι να επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή αποφάσεων όσον αφορά τους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας, και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η επιτροπή, που έχει συσταθεί για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, καλύπτει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς της οικονομίας. Τα κύρια καθήκοντά της είναι τα εξής:

Η επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη από κάθε χώρα της ΕΕ:

Συγκροτούνται αντίστοιχα τρεις ομάδες συμφερόντων στο πλαίσιο της επιτροπής. Κάθε ομάδα συμφερόντων επιλέγει 1 από τα μέλη της ως εκπρόσωπό της και ορίζει έναν συντονιστή.

Προεδρεύει της επιτροπής ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για την κοινωνική πολιτική. Συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο σε ολομέλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στην επιτροπή.

Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής ρυθμίζεται από τον εσωτερικό της κανονισμό, τον οποίο η επιτροπή ενέκρινε στις 18 Νοεμβρίου 2004 με βάση τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο εσωτερικός κανονισμός καθορίζει επίσης τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που πρέπει να ακολουθούνται για την έκδοση οποιασδήποτε επίσημης θέσης από την επιτροπή. Πιθανές διαδικασίες είναι:

Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2004

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας (2003/C 218/01) (ΕΕ C 218 της 13.9.2003, σ. 1–4)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γνώμη της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας [COM(2004) 756 τελικό της 17.11.2004]

τελευταία ενημέρωση 30.11.2016