Έκθεση σε μηχανικούς κραδασμούς

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2002/44/ΕΚ — οι ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι εργοδότες οφείλουν να κάνουν τα εξής:

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων, ιδίως όταν:

Εάν σύμφωνα με εκτίμηση ιατρού ένας εργαζόμενος πάσχει από διαγνώσιμη ασθένεια ή έχει κακή υγεία εξαιτίας των κραδασμών:

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εξαιρούν τη ναυτιλία και την αεροπορία από την οδηγία εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι.

Η οδηγία ορίζει διαφορετικές τιμές έκθεσης για την ανάληψη δράσης ανάλογα με το εάν οι κραδασμοί επηρεάζουν τον βραχίονα και το χέρι ή ολόκληρο το σώμα ενός χρήστη σε ένα τυπικό οκτάωρο.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 6 Ιουλίου 2002 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 6 Ιουλίου 2005.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Χωρίς προσεκτική παρακολούθηση, η συχνή χρήση βαρέων μηχανημάτων που προκαλούν κραδασμούς κατά την εργασία μπορεί να προξενήσει ζημιά στους μυς, τα οστά, την αναπνοή, ακόμη και στον εγκέφαλο του χρήστη. Η νομοθεσία εξισορροπεί την προστασία των χρηστών και τη μη επιβολή αδικαιολόγητων διοικητικών, οικονομικών και νομικών επιβαρύνσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) — Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 177 της 6.7.2002, σ. 13-20)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και αλλαγές της οδηγίας 2002/44/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1-8)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 26.11.2018