Κίνδυνος από εκρηκτικές ατμόσφαιρες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 1999/92/ΕΚ - οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία απαιτεί από τους εργοδότες:

Οι χώροι εργασίας οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από τις 30 Ιουνίου 2003 και οι οποίοι περιελάμβαναν τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες έπρεπε να συμμορφωθούν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εντός 3 ετών από την εν λόγω ημερομηνία.

Η οδηγία περιλαμβάνει 3 παραρτήματα που αφορούν τα εξής:

Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει οδηγό ορθής πρακτικής μη υποχρεωτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της οδηγίας. Ο οδηγός χρησιμοποιείται παράλληλα με την οδηγία που αφορά τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των εργοδοτών και αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ορθής πρακτικής.

Η οδηγία 2007/30/ΕΚ απλοποίησε τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και των διαφόρων ειδικών οδηγιών. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει πλέον ανά πενταετία να καταρτίζουν ενιαία έκθεση η οποία να καλύπτει την εφαρμογή όλων των εν λόγω οδηγιών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 28 Ιανουαρίου 2000 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2003.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εκρηκτική ατμόσφαιρα: μείγμα με αέρα, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο, μετά την ανάφλεξη, η καύση μεταδίδεται στο σύνολο του μη καιομένου μείγματος.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (δέκατη πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 23 της 28.1.2000, σ. 57-64)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/92/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 309-356)

Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1-8)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 26.11.2018