Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου — προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΟΔΗΓΊΑ;

Θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Η οδηγία καλύπτει τις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης κοιτασμάτων και της προετοιμασίας των εξορυχθεισών υλών για την πώληση. Δεν καλύπτει τις επακόλουθες δραστηριότητες μεταποίησης των εξορυχθεισών υλών.

Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, ο εργοδότης εγγυάται τα ακόλουθα:

οι χώροι εργασίας σχεδιάζονται και οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια ή/και την υγεία των ίδιων ή των άλλων εργαζομένων,

πρέπει πάντα να υπάρχει επίβλεψη υπευθύνου προσώπου,

οι εργασίες που συνεπάγονται ιδιαίτερους κινδύνους ανατίθενται μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό και εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες,

όλες οι οδηγίες ασφάλειας είναι καταληπτές από όλους τους εργαζομένους τους οποίους αφορούν,

προβλέπεται παροχή πρώτων βοηθειών, και

οι απαιτούμενες ασκήσεις ασφάλειας εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το έγγραφο ασφαλείας και υγείας πρέπει να συντάσσεται από τον εργοδότη που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή όλων των μέτρων ασφάλειας και υγείας και να αποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι έχουν εκτιμηθεί, και ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής. Όταν παραβρίσκονται εργαζόμενοι άλλων επιχειρήσεων, το έγγραφο θα πρέπει να περιγράφει τους στόχους των διαδικασιών συντονισμού και εκτέλεσης.

Επίσης, ο εργοδότης:

αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, αμελλητί, κάθε σοβαρό εργατικό ατύχημα και καταστάσεις σοβαρού κινδύνου,

λαμβάνει μέτρα ώστε να εμποδίζονται, να ανιχνεύονται και να καταπολεμούνται οι πυρκαγιές και η εκδήλωση εκρήξεων ή επιβλαβών για την υγεία αέριων,

μεριμνά για μέσα εκκένωσης και διάσωσης σε περίπτωση κινδύνου,

μεριμνά για συστήματα συναγερμού και άλλα μέσα επικοινωνίας που επιτρέπουν την άμεση έναρξη των επιχειρήσεων αμέσου βοήθειας, εκκένωσης και διάσωσης,

ενημερώνει τους εργαζομένους για τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας,

εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους της υγείας τους σε σχέση με τις δραστηριότητές τους,

διασφαλίζει τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Λεπτομερείς απαιτήσεις καθορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΟΔΗΓΊΑ;

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 1992.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: τομείς δραστηριοτήτων στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (δωδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 92/104/ΕΟΚ

7.12.1992

7.12.1994

ΕΕ L 404 της 31.12.1992, σ. 10-25

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2007/30/ΕΚ

28.6.2007

31.12.2012

ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 21-24

τελευταία ενημέρωση 15.10.2015