Προστασία, ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 92/91/ΕΟΚ — ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός της είναι να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις — χερσαίες και θαλάσσιες — εξορυκτικές δια γεωτρήσεως βιομηχανίες*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όλοι οι χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση και εξόρυξη ορυκτών διά γεωτρήσεων πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας που αναφέρονται στην οδηγία και το παράρτημά της, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας, της δραστηριότητας, των περιστάσεων ή ενός ειδικού κινδύνου.

Γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη

Οι εργοδότες υποχρεούνται:

Έγγραφο υγείας και ασφάλειας

Πριν από την έναρξη των εξορυκτικών εργασιών, ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για τη σύνταξη και την ενημέρωση εγγράφου σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία (σύμφωνα με τα άρθρα 6, 9 και 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ η οποία καθορίζει γενικούς κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία). Αυτό το έγγραφο πρέπει να αποδεικνύει, ιδίως, ότι:

Όταν εργαζόμενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας, ο εργοδότης που έχει την ευθύνη για αυτό τον χώρο εργασίας, κατά τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, πρέπει να συντονίζει τη θέση σε εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων αυτών και να τα διευκρινίζει στο έγγραφο.

Ο συντονισμός αυτός δεν θίγει την ευθύνη των μεμονωμένων εργοδοτών.

Αναφορά ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων

Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει αμελλητί έκθεση στις αρμόδιες αρχές για κάθε σοβαρό και θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, καθώς και για κάθε επικίνδυνο συμβάν.

Μέτρα πρόληψης και επικοινωνίας

Για την προστασία των εργαζομένων από κίνδυνο (μεταξύ άλλων, από πυρκαγιά, έκρηξη και ατμόσφαιρα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία), οι εργοδότες πρέπει:

Τροποποιήσεις στους χώρους εργασίας

Όταν οι χώροι εργασίας τροποποιούνται, επεκτείνονται ή/και μετατρέπονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι εργοδότες πρέπει να μεριμνούν ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας.

Έλεγχος της υγείας των εργαζομένων

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο της υγείας του πριν να αναλάβει καθήκοντα σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην οδηγία, στη συνέχεια δε ανά τακτά διαστήματα.

Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Οι εργοδότες πρέπει να μεριμνούν για τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που καλύπτονται από την οδηγία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 1992 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 1994.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξορυκτικές δια γεωτρήσεως βιομηχανίες: βιομηχανίες οι οποίες:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L348 της 28.11.1992, σ. 9-24)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1-8)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 15.01.2019