Σήμανση υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει κοινοτικό σύστημα σήμανσης ασφάλειας που έχει ως στόχο τη μείωση του κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) [Επίσημη Εφημερίδα L 245 της 26.8.92]. [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Η οδηγία 92/58/ΕΟΚ ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία . Οι εν λόγω προδιαγραφές αφορούν, για παράδειγμα, τον εντοπισμό και την αναγνώριση δοχείων και σωλήνων, εξοπλισμών καταπολέμησης πυρκαγιάς, ορισμένων οδών κυκλοφορίας, φωτεινών και ηχητικών σημάτων, καθώς και την εισαγωγή κατάλληλων προφορικών ανακοινώσεων και χειρονομιών .

Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει την οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία.

Η οδηγία δεν αφορά τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση στην αγορά επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, προϊόντων ή/και εξοπλισμού, εκτός αν αυτές οι διατάξεις κάνουν σαφή αναφορά σε αυτά, και δεν εφαρμόζεται στη σήμανση που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της οδικής, σιδηροδρομικής, ποτάμιας, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας.

Υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν σήμανση ασφάλειας όταν οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με προληπτικά μέτρα ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν χρειάζεται, η σήμανση που εφαρμόζεται στην οδική, σιδηροδρομική, ποτάμια, θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή/και των εγκαταστάσεων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ορισμένες απαλλαγές εντός συγκεκριμένων ορίων.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν και πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση (ακριβείς οδηγίες).

Πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τους εργαζόμενους και να τους επιτρέπεται η συμμετοχή όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την οδηγία.

Οι τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων θα αποφασίζονται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με μια επιτροπή (άρθρο 17 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά πενταετία, έκθεση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει περιοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας.

Πλαίσιο

Η οδηγία καταργεί την οδηγία 77/576/ΕΚ περί της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ

22.7.1992

24.6.1994

ΕΕ L 245 της 26.8.1992

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2007/30/ΕΚ

28.6.2007

31.12.2012

ΕΕ L 165 της 27.6.2007

Οδηγία 2014/27/ΕΕ

25.3.2014

1.6.2015

ΕΕ L 65 της 5.3.2014

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των οδηγιών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 92/57/ΕΟΚ (προσωρινά και κινητά εργοτάξια) και 92/58/ΕΟΚ (σήμανση ασφάλειας στην εργασία) [ COM(2008) 698τελικό- δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή υποβάλλει θετική έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η πλειονότητα των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι, έχει συμπληρώσει την εθνική νομοθεσία τους με τους νέους κανόνες και τις προδιαγραφές που προβλέπονται σε αυτήν την οδηγία.

Η εφαρμογή της οδηγίας βοήθησε τα εθνικά συστήματα σήμανσης ασφάλειας στον χώρο εργασίας να βελτιωθούν. Η Επιτροπή, ωστόσο, επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να έχουν ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες σήμανσης και ενθαρρύνει τις εταιρείες να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους για την κατάρτιση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.05.2014