Ασφάλεια στην εργασία — χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προστατεύονται από τους κινδύνους που συνεπάγεται η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων*.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προστατεύονται από τους κινδύνους που συνεπάγεται η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων*.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι εργοδότες θα πρέπει να προβαίνουν σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων από τους εργαζομένους.

Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χειρωνακτική διακίνηση, ο εργοδότης θα αλλάζει τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας ή θα παρέχει στους εργαζομένους τα μέσα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν:

Υπάρχει κίνδυνος για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα εάν το φορτίο:

Η σωματική προσπάθεια μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού εάν:

Ο χώρος εργασίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εάν:

Η εργασία μπορεί επίσης να ενέχει κίνδυνο εάν συνεπάγεται:

Ο εργαζόμενος μπορεί να διατρέξει κίνδυνο στις εξής περιπτώσεις:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

* Χειρωνακτική διαχείριση φορτίων: για τους σκοπούς της οδηγίας, κάθε μετατόπιση ή στήριξη φορτίου, όπως η ανύψωση, η απόθεση, η ώθηση, η έλξη, η ώθηση ή η μετακίνηση βάρους, η οποία παρουσιάζει κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 1990.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 90/269/ΕΟΚ

12.6.1990

31.12.1992

ΕΕ L 156 της 21.6.1990, σ. 9-13

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2007/30/ΕΚ

28.6.2007

31.12.2012

ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 21-24

τελευταία ενημέρωση 24.09.2015