Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία — γενικοί κανόνες

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου — μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Θεσπίζει μέτρα για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών* και των εργαζομένων* με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στον χώρο εργασίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής και άλλες).

Ορίζει ότι οι εργοδότες:

Λοιπά βασικά σημεία

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που εργάζεται για έναν εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των μαθητευομένων, εκτός από το υπηρετικό προσωπικό.

* Εργοδότης: κάθε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με κάποιον και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ

19.6.1989

31.12.1992

ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1–8

Πράξη/-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1–53

Οδηγία 2007/30/ΕΚ

28.6.2007

31.12.2012

ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 21–24

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

ΕΕ L 311 της 21.11.2008, σ. 1–54

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 08.05.2020