Οργανισμός της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 — Οργανισμός της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Με τον κανονισμό ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για να παρέχει τεχνικές, επιστημονικές και οικονομικές πληροφορίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στις χώρες της ΕΕ και στους ενδιαφερόμενους κύκλους του τομέα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

Δομή

Στρατηγική

Ο Οργανισμός παράγει ετήσια έγγραφα προγραμματισμού βάσει εξαετούς εταιρικής στρατηγικής. Η στρατηγική 2014-2020 περιλαμβάνει έξι τομείς προτεραιότητας, ενώ δίνει έμφαση στη δικτύωση και συνάδει με το στρατηγικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (AYE) του 2014-2020.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 9 Σεπτεμβρίου 1994.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1-7)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση συνιστά απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 [COM(2014) 332 final της 6.6.2014]

τελευταία ενημέρωση 05.12.2016