Διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για την ενθάρρυνση της κινητικότητας στην απασχόληση. Βοηθάει τις χώρες να προωθούν και να παρακολουθούν τις βελτιώσεις των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Επίσημη Εφημερίδα C 155 της 8.7.2009, σ. 1-10)

ΣΥΝΟΨΗ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για την ενθάρρυνση της κινητικότητας στην απασχόληση. Βοηθάει τις χώρες να προωθούν και να παρακολουθούν τις βελτιώσεις των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ;

Η σύσταση θεσπίζει ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας. Πρόκειται για μια εργαλειοθήκη με κοινά ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς. Σε εθελοντική βάση, οι εθνικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τις πτυχές που θεωρούν πιο χρήσιμες για να αναπτύξουν, βελτιώσουν, κατευθύνουν και αξιολογήσουν την ποιότητα των δικών τους συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τον Μάιο του 2014 οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαπίστωσαν την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύσταση θα πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διασφαλίζει ότι τα άτομα δεν αποφοιτούν χωρίς επαγγελματικά προσόντα. Επίσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της σύνδεσης εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση [COM(2014) 30 final της 28.1.2014)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 30-35)

τελευταία ενημέρωση 30.07.2015