Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Το ECVET είναι ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο που διευκολύνει τη συσσώρευση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε άλλο. Στόχος του είναι να προωθήσει τη διακρατική κινητικότητα και τη διά βίου πρόσβαση στη γνώση. Ο μηχανισμός αυτός δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα προσόντων, αλλά να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό συγκρισιμότητας και συμβατότητας μεταξύ τους. Το ECVET εφαρμόζεται σε όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται από τους πολίτες σε διάφορες κατευθύνσεις εκπαίδευσης και μάθησης, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται, αναγνωρίζονται και συσσωρεύονται για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να επιτυγχάνουν πιο εύκολα την αναγνώριση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε άλλη χώρα της ΕΕ, όχι τη δική τους.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (ΕΕ C 155, 8.7.2009, σ. 11-18)

ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των προσόντων υπό μορφή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων που εκφράζονται σε αντίστοιχους βαθμούς .

Το ECVET είναι ένα σύστημα μεταφοράς, σώρευσης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σχεδιασμένο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Επιτρέπει την πιστοποίηση και την καταχώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχε ένα άτομο σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια, τόσο σε τρίτες χώρες όσο μέσω ενός επίσημου, άτυπου ή ανεπίσημου μαθησιακού διαύλου. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν προς το αρχικό μαθησιακό πλαίσιο του ενδιαφερομένου, με στόχο τη σώρευσή τους και την απόκτηση ενός τίτλου προσόντων.

Η ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων που καθορίζουν τα επίπεδα και το περιεχόμενο των προσόντων δεν ευνοεί τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων. Το ECVET διορθώνει την κατάσταση αυτή διευκολύνοντας την κινητικότητα των εκπαιδευομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι χώρες της ΕΕ ήταν ελεύθερες να υιοθετήσουν την παρούσα σύσταση και να εφαρμόσουν το σύστημα. Κλήθηκαν να εφαρμόσουν προοδευτικά εθελοντικά μέτρα για τη χρησιμοποίηση του ECVET από το 2012.

Το ECVET εφαρμόζεται μέσα από συμπράξεις και δίκτυα που βασίζονται σε συμφωνίες μάθησης (μνημόνια συμφωνίας), οι οποίες παρέχουν κατάλληλο πλαίσιο για τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων. Οι αρχές και οι τεχνικές προδιαγραφές για την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων υπό μορφήν ενοτήτων/ ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων με συνδεδεμένους βαθμούς παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Συστάθηκε ευρωπαϊκό δίκτυο ECVET παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και αρμόδιων ιδρυμάτων, με σκοπό να προωθηθεί το ECVET και να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να ανταλλάσουν πληροφορίες και εμπειρίες. Από το δίκτυο αυτό η Επιτροπή δημιούργησε μία ομάδα χρηστών του ECVET, η οποία βοηθάει στη σύνταξη οδηγού χρήσης του ECVET και στην εφαρμογή του ECVET.

Συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και τη μεταφορά των δεξιοτήτων

Το ECVET είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως το Europass, και ο ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα.

Το ECVET θα συμπληρώνει επίσης το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και σώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) συνδέοντας την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ανώτερη εκπαίδευση. Το ECTS, το οποίο δημιουργήθηκε το 1989, ευνόησε τη διαφάνεια και την αναγνώριση περιόδων σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Στόχος του ECVET είναι να διευκολύνει τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε ένα άλλο. Διαφέρει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΕΚ), το οποίο αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Το ECVET πρέπει να οδηγήσει στη συμβατότητα των συστημάτων και όχι στην εναρμόνισή τους, εξασφαλίζοντας ένα σημείο διεπαφής μεταξύ των διατάξεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για τη σώρευση, την αναγνώριση και τη μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων που μπορούν να σωρευθούν.

Το ECVET δεν αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σχετικά με την οποία η συναφής οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις χώρες της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για την ΕΕΚ

Νέο εργαλείο αναφοράς για να δώσει κίνητρα στις χώρες της ΕΕ να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάστηκε από κοινού με το ECVET. Στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας για την ΕΕΚ είναι η βελτίωση των εθνικών πρακτικών διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα αυτό μέσα από τη θέσπιση ενός συνόλου κοινών κριτηρίων και δεικτών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

*Επαγγελματικό προσόν : το επίσημο αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, το οποίο προκύπτει όταν το αρμόδιο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

*Ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων : συστατικό στοιχείο ενός επαγγελματικού προσόντος, που αποτελείται από συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν.

*Πιστωτικές μονάδες ή βαθμοί ECVET : η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επαγγελματικό προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ενοτήτων σε σχέση με το επαγγελματικό προσόν.

τελευταία ενημέρωση 22.09.2015