Διά βίου μάθηση: επαγγελματικά προσόντα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ;

Η σύσταση δημιουργεί κοινό μηχανισμό, γνωστό ως ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εργοδότες και τους πολίτες να συγκρίνουν προσόντα από όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εργαλείο αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς απασχόλησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 1999, η διακήρυξη της Μπολόνιας προώθησε την κινητικότητα και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση στην ΕΕ. Στο μεταξύ, η διαδικασία της Μπολόνια έφερε την ΕΕ πιο κοντά σε ένα συγκρίσιμο, συμβατό και συνεκτικό σύστημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που πυροδότησε την ανάγκη για παρόμοια δράση που να καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008,σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1-7)

τελευταία ενημέρωση 12.01.2016