Η διαδικασία της Μπολόνια: δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η διαδικασία της Μπολόνια, που εγκαινιάστηκε με τη διακήρυξη της Μπολόνια (1999) και αξιολογείται ανά τριετία σε υπουργική συνδιάσκεψη, έχει ως στόχο την εισαγωγή ενός πιο συγκρίσιμου, συμβατού και συνεκτικού συστήματος για την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΠΡΑΞΗ

H διακήρυξη της Μπολόνια, της 19ης Ιουνίου 1999 - Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας (δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

ΣΥΝΟΨΗ

Η διαδικασία της Μπολόνια, που εγκαινιάστηκε με τη διακήρυξη της Μπολόνια (1999) και αξιολογείται ανά τριετία σε υπουργική συνδιάσκεψη, έχει ως στόχο την εισαγωγή ενός πιο συγκρίσιμου, συμβατού και συνεκτικού συστήματος για την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι χώρες που προσυπέγραψαν την ευρωπαϊκή μορφωτική σύμβαση (1954) είναι επιλέξιμες για προσχώρηση στον ΕΧΤΕ, υπό τον όρο ότι δηλώνουν την πρόθεσή τους να εντάξουν τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια στο σύστημά τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν τις αρχές και τους στόχους της.

Η διαδικασία της Μπολόνια συνάδει με τους στόχους του πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ και τη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» υπέρ της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ΕΧΤΕ.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2015: Έκθεση εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την παγκόσμια διάσταση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΕ C 28 της 31.1.2014, σ. 2-5)

τελευταία ενημέρωση 23.07.2015