Προώθηση της πολυγλωσσίας στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2005) 596 τελικό] — Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και προτείνει σειρά συγκεκριμένων δράσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο όρος «πολυγλωσσία» αναφέρεται τόσο στην ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται πολλές γλώσσες όσο και στη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων σε μια γεωγραφική περιοχή.

Η πολιτική πολυγλωσσίας της Επιτροπής έχει 3 στόχους:

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ορίζει διάφορους τρόπους προώθησης της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας, μεταξύ άλλων:

Η Επιτροπή κάνει έκκληση στις χώρες της ΕΕ:

Πολύγλωσση οικονομία

Για την ανάπτυξη της πολύγλωσσης οικονομίας, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα σημεία:

Μετάφραση και διερμηνεία

Πολυγλωσσία και πολίτες της ΕΕ

Η Επιτροπή στηρίζει αρκετές πολυγλωσσικές πρωτοβουλίες προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία τους επηρεάζει. Η Επιτροπή προτείνει:

Η Επιτροπή θέσπισε ομάδα υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία, αποτελούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία εκπόνησε την τελική έκθεσή της το 2007. Στις αρχές του 2008 πραγματοποιήθηκε μια υπουργική διάσκεψη για την πολυγλωσσία που επέτρεψε στις χώρες της ΕΕ να υποβάλουν εκθέσεις προόδου και να σχεδιάσουν μελλοντικές εργασίες. Αργότερα την ίδια χρονιά η Επιτροπή εξέδωσε επίσης μια ανακοίνωση προτείνοντας συνεκτική προσέγγιση για την πολυγλωσσία στην ΕΕ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία [COM(2005) 596 τελικό, της 22.11.2005]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση [COM(2008) 566 τελικό, της 18.9.2008]

τελευταία ενημέρωση 14.11.2016