Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-13

Με τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσεγγίζει άμεσα έναν μεγάλο αριθμό των πολιτών της. Γενικός στόχος του προγράμματος της διά βίου μάθησης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το πρόγραμμα πρέπει να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις ενέργειες των κρατών μελών και να ενισχύσει τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα, έτσι ώστε να καταστούν αυτά παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης 2007-13 είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας, ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να καταστούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Συμβάλλει έτσι στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο γενικός στόχος, το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους που αφορούν τη διά βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ):

Επομένως, η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ καθορίζουν την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει έτσι στην υλοποίηση των οριζόντιων πολιτικών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των διδασκομένων και εντάσσοντάς τες στο κανονικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει επίσης να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυπολιτισμικότητας ως μέσου καταπολέμησης του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να εξασφαλιστεί συνέπεια και συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στο πλαίσιο της καθώς και άλλες πολιτικές όπως αυτές για τον πολιτισμό, τη νεολαία ή τις επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ) καθώς και η συμβουλευτική επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν και/ή να ενημερώνονται, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή όχι μόνο για τα κράτη μέλη αλλά και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), την Ελβετική Συνομοσπονδία καθώς τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις συμφωνίες που διέπουν τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να οργανώσει συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ή η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από κοινού από την Επιτροπή και τα εθνικά γραφεία. Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά γραφεία μπορούν να εξασφαλίσουν την επιλογή ορισμένων τύπων σχεδίων, κινητικότητας προσώπων, διμερών και πολυμερών εταιρικών σχέσεων ή μονομερών και εθνικών σχεδίων.

Για την εφαρμογή του προγράμματος η Επιτροπή επικουρείται από μια διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζονται σε επιτροπολογία, βάσει της διαδικασίας διαχείρισης. Μόνο αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση ορισμένων ειδικών επιχορηγήσεων λαμβάνονται χωρίς τη συνδρομή της επιτροπής. Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου σε κοινοτικό επίπεδο και μιας στενότερης συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης, μπορούν αυτοί κυρίως να συμμετέχουν στην επιτροπή ως παρατηρητές για τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος για τη διάρκεια εφαρμογής του έχει οριστεί σε 6,970 εκατ. ευρώ. Έχουν καθοριστεί ελάχιστα ποσά που θα διατεθούν για τα τομεακά προγράμματα (βλέπε παρακάτω), δηλαδή 13 % για το Comenius, 40 % για το Erasmus, 25 % για το Leonardo da Vinci και 4 % για το Grundtvig.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος δράσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις, μία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010, και μία σχετικά με τον αντίκτυπό του, έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Η Επιτροπή υποβάλλει μια έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και για τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές της εφαρμογής του προγράμματος το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2011, μια ανακοίνωση για τη συνέχεια του προγράμματος το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και μια έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2016.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα δράσης χωρίζεται σε έξι υποπρογράμματα, από τα οποία τα τέσσερα είναι τομεακά. Όλα τα προγράμματα έχουν την ίδια δομή και καλύπτουν τόσο τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης των συμμετεχόντων όσο και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν την εκπαίδευση σε κάθε τομέα. Η κινητικότητα, οι γλώσσες και οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε όλες τις ενέργειες.

Comenius

Το πρόγραμμα Comenius αφορά την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση έως το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή.

Οι δύο ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Το πρόγραμμα Comenius μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Τουλάχιστον το 80 % του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Comenius αφιερώνεται στις ενέργειες για την υποστήριξη της κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων.

Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus αφορά την επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύκλου σπουδών, περιλαμβανομένου του διδακτορικού. Σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, η επαγγελματική εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο εμπίπτει τώρα στο πρόγραμμα Erasmus αντί στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci.

Οι δύο ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση, η ενίσχυση και η ανάπτυξη:

Το πρόγραμμα Erasmus μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Leonardo da Vinci

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθμιου επιπέδου.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση:

Οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci:

Τουλάχιστον το 60 % του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci αφιερώνεται στις δραστηριότητες κινητικότητας και εταιρικών σχέσεων.

Grundtvig

Το πρόγραμμα Grundtvig καλύπτει όλες τις μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Grundtvig είναι:

Το πρόγραμμα Grundtvig μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Τουλάχιστον το 55 % του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Grundtvig αφιερώνεται στις δραστηριότητες κινητικότητας.

Εγκάρσιο πρόγραμμα

Το εγκάρσιο πρόγραμμα καλύπτει κυρίως δραστηριότητες που ξεπερνούν τα όρια των τομεακών προγραμμάτων.

Το εγκάρσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές δραστηριότητες στον τομέα της διά βίου μάθησης:

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του εγκάρσιου προγράμματος είναι οι εξής:

Οι δραστηριότητες του προγράμματος εφαρμόζονται στις βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράμματος. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της βασικής δραστηριότητας «συνεργασία και καινοτομία στον τομέα των πολιτικών», οι δραστηριότητες μπορούν να αφορούν κυρίως την υποστήριξη της παρατήρησης και της ανάλυσης των πολιτικών και των συστημάτων, όπως το δίκτυο Eurydice ή τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό για σκοπούς κινητικότητας καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως στο Euroguidance, στα Εθνικά Κέντρα Ενημέρωσης περί Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC), στο Ploteus ή στην πρωτοβουλία Europass.

Πρόγραμμα Jean Monnet

Το πρόγραμμα Jean Monnet αφορά ειδικά τα ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού τομέα και την υποστήριξη στα ιδρύματα και στις ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τρεις βασικές δραστηριότητες:

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Επομένως, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Jean Monnet είναι η ενίσχυση της αριστείας, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και η υποστήριξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιπλέον φορέων και ενώσεων υψηλής ποιότητας.

Οι δραστηριότητες καλύπτουν μονομερή και εθνικά σχέδια, όπως οι έδρες Jean Monnet, τα κέντρα αριστείας και οι μονάδες διδασκαλίας Jean Monnet ή η υποστήριξη νέων ερευνητών καθώς και πολυμερή σχέδια και δίκτυα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2007-13 περιλαμβάνει το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της διά βίου μάθησης. Βασίζεται στα προηγούμενα προγράμματα της περιόδου 2000-06: Socrates, Leonardo da Vinci, πρόγραμμα E-learning και δράση Jean Monnet.Ένα ενιαίο πρόγραμμα κοινοτικής στήριξης στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα έχει μεγαλύτερη συνοχή, θα είναι πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό. Ένα ενιαίο πρόγραμμα θα συμβάλει επομένως στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διάφορων τομέων, σε μεγαλύτερη προβολή, κυρίως σε βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης των εξελίξεων στον τομέα αυτό και στην καλύτερη συνεργασία.

Πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διάστασης, καθώς και των στόχων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διαδικασία της Μπολόνια), ειδικά του στόχου να καταστεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα έως το 2010 και να δοθεί έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης του 2002. Εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μελλοντικών στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης, του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», του σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα και του σχεδίου δράσης για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και και της γλωσσικής πολυμορφίας.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 1720/2006/ΕΚ

1.1.2007 – 31.12.2013

-

ΕΕ L 327 της 24.11.2006

Πράξεις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 1357/2008/ΕΚ

31.12.2008 – 31.12.2013

-

ΕΕ L 350 της 30.12.2008

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.01.2009