Νεολαία σε δράση (2007-2013)

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 2007-2013 έχει στόχο την ανάπτυξη και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκείνων με αναπηρία, καθώς και του πνεύματος πρωτοβουλίας τους, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητάς τους. Στην προοπτική αυτή, το πρόγραμμα ορίζει γενικούς και ειδικούς στόχους που υλοποιούνται μέσω πέντε δράσεων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Νεολαία εν δράσει για την περίοδο 2007-2013 [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 2007-2013 αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης Νεολαία (2000-06) και του προγράμματος για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (2004-06). Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Επιδιώκει επίσης να συμβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων.

Στόχοι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί των δραστηριοτήτων της ΕΕ (κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός ή απασχόληση) και οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ (πολιτισμική πολυμορφία, κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη και αγώνας κατά των διακρίσεων). Ο καθένας από αυτούς τους γενικούς στόχους υποδιαιρείται σε ειδικούς στόχους.

Ο γενικός στόχος «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών», που αφορά επίσης την προώθηση της ιδιότητάς τους ως Ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβάνει δέκα ειδικούς στόχους, ήτοι:

Ο γενικός στόχος «Ανάπτυξη της αλληλεγγύης των νέων» αποσκοπεί στην προαγωγή της ανεκτικότητας,και ενισχύει με τον τρόπο αυτό την κοινωνική συνοχή μέσω δύο ειδικών στόχων.

Ο γενικός στόχος «Ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των νέων από διαφορετικές χώρες» περιλαμβάνει τρεις ειδικούς στόχους:

Ο γενικός στόχος «Βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων των νέων και της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της νεολαίας» έχει σκοπό:

Ο γενικός στόχος «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας» λαμβάνει υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές πτυχές και υποδιαιρείται σε τέσσερις ειδικούς στόχους:

Δράσεις

Οι πέντε δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα έχουν σκοπό την υλοποίηση των γενικών και ειδικών του στόχων. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζουν τα σχέδια μικρής κλίμακας στα οποία η ενεργός συμμετοχή των νέων, η προβολή και ο αντίκτυπος των σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εγγυημένα. Τα σχέδια αυτά είναι τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων σχεδίων διαφόρων συμμετεχουσών χωρών που έχουν δικτυωθεί.

Η δράση «Νεολαία για την Ευρώπη» αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ νέων μέσα στην προοπτική αύξησης της κινητικότητάς τους ενδυναμώνοντας την αίσθησή τους ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Η έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των νέων είτε πρόκειται για σχέδια ευαισθητοποίησης στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και την αμοιβαία κατανόηση είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο γλωσσικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Οι ανταλλαγές αυτές στηρίζονται σε διεθνικές εταιρικές σχέσεις.

Η δράση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην ενθάρρυνση των νέων να συλλάβουν οι ίδιοι τα δικά τους σχέδια, υποστηρίζοντας έτσι το πνεύμα πρωτοβουλίας τους, την επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητά τους.

Τα σχέδια για συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή που ενισχύουν την ιδιότητα του πολίτη και την αμοιβαία κατανόηση των νέων εντάσσονται επίσης στο πεδίο της ενέργειας αυτής. Υποστηρίζουν τη συμμετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο καθώς και σχέδια και δραστηριότητες που βασίζονται σε διεθνείς εταιρικές σχέσεις προοριζόμενες για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τοπικά και περιφερειακά σχέδια.

Η δράση «ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία» αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός της ΕΕ, στο πλαίσιο της προοπτικής για ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, της προαγωγής της ενεργού συμμετοχής τους ως πολιτών και της ευνόησης της αμοιβαίας κατανόησής τους.

Η ενέργεια αυτή υποστηρίζει:

Η δράση καλύπτει τις δαπάνες των εθελοντών, την ασφάλειά τους, τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού καθώς και, κατά περίπτωση, μια πρόσθετη βοήθεια για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή μεριμνούν για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας που περιλαμβάνουν μια διάσταση ανεπίσημης εκπαίδευσης (προετοιμασία των νέων σε προσωπικό, διαπολιτισμικό και τεχνικό επίπεδο και συνεχής προσωπική υποστήριξη), την πραγματικότητα της εταιρικής σχέσης ή την πρόληψη των κινδύνων.

Η δράση «Νεολαία στον κόσμο» συμβάλλει στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης και στην ενεργό δέσμευση των νέων σε ένα πνεύμα ανοίγματος στον κόσμο. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη των σχεδίων που εκτελούνται με τις χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ στον τομέα της νεολαίας όπως η ανταλλαγή νέων και ατόμων και οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας. Αυτή υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα των νέων καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές.

Το πρόγραμμα κάνει διάκριση μεταξύ των σχεδίων που εκτελούνται με τις γειτονικές χώρες (χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), τη Ρωσία, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων) και εκείνων που εκτελούνται με άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Ευνοούνται συγκεκριμένα οι ανταλλαγές ιδεών και ορθών πρακτικών, η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και δικτύων και η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Η δράση «Συστήματα υποστήριξης των νέων» υποστηρίζει:

Η δράση «Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας» αποσκοπεί στη διοργάνωση ενός οργανωμένου διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του κόσμου της νεολαίας, ήτοι των νέων, των οργανώσεων και των προσώπων που εργάζονται στον τομέα αυτό καθώς και των πολιτικών υπευθύνων. Οι δραστηριότητες μπορούν να αφορούν:

Εφαρμογή

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα σχέδια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπέρ των νέων, ομάδων νέων, ατόμων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται τον τομέα της νεολαίας. Αφορά κατ’ αρχήν νέους από 15 έως 28 ετών (υπό ορισμένες προϋποθέσεις τους νέους 13 έως 30 ετών).

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στις χώρες της ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και στην Ελβετία (με την επιφύλαξη υπογραφής διμερούς συμφωνίας) και σε χώρες εκτός ΕΕ (ή χώρες εταίρους) που έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας με την ΕΕ. Είναι επίσης ανοικτή τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 885 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-13.

Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα προβλέπουν τις αναγκαίες δομές σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως προς αυτό, η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από αντιπρόσωπους των χωρών της ΕΕ, πρόεδρος της οποίας είναι αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Τα περισσότερα από τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζονται βάσει της διαδικασίας διαχείρισης. Μόνο οι αποφάσεις για τη χορήγηση μικρών επιχορηγήσεων, οι οποίες δεν αφορούν τη λήψη ευαίσθητων αποφάσεων, δε θα υιοθετούνται σε επιτροπολογία. Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται κυρίως κατά τρόπο αποκεντρωμένο από ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς που οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους κανόνες χρηστής διαχείρισης και να υποβάλλονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους. Πάντως τα σχέδια κεντρικής διαχείρισης χειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Επιπλέον, η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της αναγνώρισης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης των νέων (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και της πείρας που αποκτάται από το πρόγραμμα.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ.1719/2006/EΚ

14.12.2006 - 31.12.2013

-

ΕΕ L 327, 24.11.2006

Τροποποιητικές πράξεις

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ.1349/2008/EK

25.12.2008 – 31.12.2013

-

ΕΕ L 348, 24.12.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της απόφασης 1719/2006/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή εκδοχή έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 20ής Απριλίου 2011 - Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» [COM(2011) 220 τελικό – δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Απόφαση του Συμβουλίου 2011/82/ΕΕ της 31ης Ιανουαρίου 2011 για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 32 της 8.2.2011].

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους [Επίσημη Εφημερίδα C 327 της 4.12.2010].

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.05.2011